Komunikowanie się, stanowisko PG.

W sprawie mojej: Skarga i wniosek konstytucyjny, która jest poniżej w dniu 3. 08. br. otrzymałem, listem zwykłym, stanowisko Prokuratora Generalnego. Moja skarga pismem z datą 5. 08. 2010 r. została przekazana przez prokuratorkę Annę Czarnecką do: Departament Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury. Treść tego pisma jest poniżej pod datą 21. 08. jago list drugi. Zdumiewa mnie fakt, że ta sama prokuratorka, Anna Czarnecka, która skierowała moją skargę do Departamentu Organizacji… udzieliła mi teraz odpowiedzi. Pozwoliłem sobie dokonać podkreśleń w tym teksie abym mógł to skomentować co odpowiednio oznaczam [ nr ].

Oto treści pisma w tej spraw wyrażona w imieniu Prokuratora Generalnego.

R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A

Warszawa, dnia 23. 08. 2010r.

         PROKURATURA GENERALNA

BIURO PROKURATORA GENERALNEGO

                 ul. Barska 28/30

               02-315 WARSZAWA

PG VII Ko2 857/10

Pan                         

Zbigniew Grabowski  

[mój adres domowy]

     Nawiązując do Pana kolejnego pisma z dnia 2 sierpnia 2010 r., nadesłanego drogą elektroniczną do Prokuratury Generalnej, określonego jako „wniosek i skarga w sprawie komunikowania się z prokuratorami”, kwestionującego w istocie zasadność udzielonej Panu odpowiedzi pismem z dnia 22 lipca 2010 r. nr PG I A 042/7/10, uprzejmie informuję, że wymieniona odpowiedź zachowuje swoją aktualność. Nadto uzupełniająco wyjaśniam, że w postępowaniu karnym pismo procesowe musi zawierać podpis składającego (art. 119 § l pkt 4 k.p.k.). Zatem w przypadku nadania pisma procesowego pocztą elektroniczną, skuteczne będzie ono tylko wtedy, gdy zostanie opatrzone podpisem elektronicznym. [ 1 ] Nadto w postępowaniu tym dla niektórych czynności procesowych obowiązują terminy zawite. Takie terminy obowiązują np. do wnoszenia środków zaskarżenia, a przepisy postępowania karnego nie gwarantują wnoszącemu środek dochowania terminu zawitego w razie wysłania pisma pocztą elektroniczną.

     Wskazać należy i to, że przepisy Kodeksu postępowania karnego o doręczeniach (rozdział 15), w tym powoływane przez Pana przepisy art. 130 i art. 131 k.p.k., stanowią normy obligujące organy postępowania karnego do określonego w nich postępowania przy doręczaniu pism stronom, lub innym uczestnikom postępowania. Z kolei w korespondencji uczestników postępowania do organów

Strona 2.

postępowania karnego Kodeks postępowania karnego nie określa żadnych szczególnych rygorów złożenia pisma procesowego. Wnoszący pismo może złożyć je osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w siedzibie adresata, może wysłać je pocztą, w tym pocztą elektroniczną. Istotne jest, aby pismo, które wpłynie do organu postępowania karnego, odpowiadało wymogom formalnym przewidzianym w art. 119 k.p.k. dla pisma procesowego, w tym było opatrzone podpisem składającego pismo lub osoby przez niego upoważnionej. Jeżeli składający pismo chce potwierdzenia złożenia pisma, ma prawo tego żądać od adresata. Będzie to miało szczególnie znaczenie wówczas, gdy czynność złożenia pisma procesowego musi być dokonana w określonym terminie, po upływie którego będzie bezskuteczna. W zakresie zachowania terminu złożenia pisma procedura przewiduje w niektórych wypadkach domniemanie zachowania terminu. Zgodnie z art. 124 k.p.k. termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, w polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, a przez członka załogi polskiego statku morskiego kapitanowi statku. Za wniesione z zachowaniem terminu będzie też uważane pismo omyłkowo wniesione przed upływem terminu do niewłaściwego sądu, prokuratora albo innego organu postępowania przygotowawczego (art. 125 k.p.k.). Nie ma zatem możliwości uznania za wniesione w terminie pisma procesowego wysłanego pocztą elektroniczną, jeżeli wpłynie do adresata po upływie terminu zawitego.

     Z kolei przepis art. 132 § 3 k.p.k. dopuszcza doręczanie pism przez organ procesowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednak brak jest przepisów regulujących taki sposób postępowania przy tego typu doręczeniu, aby doręczane pismo miało walor dokumentu. [ 2 ]

     Powyższe uwarunkowania prawne stanowiły o sformułowaniu w odpowiedzi udzielonej Panu tezy o braku skutecznej możliwości składania pism procesowych drogą elektroniczną w postępowaniu karnym.

      Nie ma natomiast przeszkód prawnych dla skutecznego doręczania pism procesowych w postępowaniu administracyjnym. Przepis art. 391 Kodeksu

Strona 3.

postępowania administracyjnego dopuszcza doręczenie elektroniczne, a doręczenie takie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, póz. 1204, z późn. zm.), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania:

 1. wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie albo

 2. wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków.

     Przepisy postępowania administracyjnego stwarzają też składającemu gwarancje zachowania terminu złożenia pisma wysłanego w formie dokumentu elektronicznego. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt l k.p.a. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru. [ 3 ] Dla skorzystania z tego rodzaju doręczenia lub formy złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym konieczne jest, aby nadawca dysponował urządzeniami niezbędnymi do wytworzenia dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, póz. 565 z późn. zm.).

     Mniej sformalizowane jest postępowanie administracyjne w zakresie wnoszenia skarg i wniosków. Przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują żadnej szczególnej formy składania skarg i wniosków, nie wymagają dla skargi lub wniosku składanych w tym trybie własnoręcznego podpisu składającego pismo jako przesłanki rozpoznania pisma. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, póz. 46) bez rozpoznania pozostawia się tylko taką skargę lub wniosek, które nie zawierają imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszącego. Należy zauważyć, że w piśmie noszącym datę 22 czerwca 2010 r. nie wystąpił Pan o doręczenie odpowiedzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ani nie wyraził zgody na takie doręczenie. [ 4 ] Podał Pan natomiast adres terytorialny, co można traktować jako adres dla doręczenia korespondencji.

Strona 4.

     Stąd też odpowiedź na powyższe pismo oraz informacja o rozpoznaniu kolejnej Pana korespondencji z dnia 18 lipca 2010 r., nadesłanej do Prokuratora Generalnego została skierowana na ten właśnie adres.

     Jednocześnie uprzejmie Pana informuję, że jeżeli życzy Pan sobie otrzymywać potwierdzenie odczytu bądź dostarczenia wiadomości poczty elektronicznej winien Pan rozważyć możliwość skonfigurowania tej opcji w swoim programie pocztowym. [ 5 ]

Anna Czarnecka           

prokurator                  

Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga

w Warszawie               

delegowany do Prokuratury Generalnej

podpis nieczytelny           

* * * * * * * * * *

Mój komentarz.

[ 1 ] Obecnie obowiązująca Konstytucja stanowi w artykułach.

8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn.

49. Zapewnia się wolność i ochronę komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.

Obowiązujący Kodeks postępowania karnego stanowi.

Art. 119. § 1. Pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,

3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,

4) datę i podpis składającego pismo.

§ 2. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu.

Nie będę rozwijał tematu, ale prokuratorka, Ob. Anna Czarnecka dokonuje nadinterpretacji przepisu jasno opisanego. Złożony podpis na dokumencie, następnie zeskanowanie go i zamiana w formę elektroniczną, spełnia wszystkie przepisy formalne pisma procesowego. Wymaganie tak zwanego podpisu elektronicznego jest zamykanie dostępu pospólstwo do korzystania z poczty elektronicznej, tym którzy mają dostęp do internetu. Dzisiaj za posiadanie podpisu elektronicznego trzeba co roku wnosić niemałe opłaty. Ponadto trzeba jeszcze nabyć odpowiednie urządzenie. Mnie jako emeryta na recie lub rencisty na emeryturze, jak kto woli, na taki wydatek nie stać. To państwo i jej władze, zgodnie z cytowanymi wyżej art. 8, 32 i 49 Konstytucji, mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelem bez wyjątków prawo do komunikowania się, nie zaś tylko tym, których status materialny jest odpowiednio wyskoki. Prokuratorka, Ob. Anna Czarnecka, jest kolejną osobą, obok Ob. Grzegorza Krysmanna, z Prokuratury Generalnej, która nie rozumie co to jest Konstytucja i jakie jest jej miejsce w systemie prawnym każdego państwa.

[ 2 ] Obowiązujący Kodeks postępowania karnego stanowi.

Art. 132. § 1. Pismo doręcza się adresatowi osobiście.

§ 2. W razie chwilowej nieobecności adresata w jego mieszkaniu, pismo doręcza się dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo adresatowi.

§ 3. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Proszę zwrócić uwagę na to, że prokuratora, Ob. Anna Czarnecka ponownie dokonuje nadinterpretacji prawa jasno i zrozumiale opisanego: dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych. W związku z tym, ośmielam się zapytać. Jakie dodatkowe potrzebne są tu przepisy? „Kodeks postępowania karnego” pochodzi z 1997 r. a faksy i internet są nieco starsze. Doprawdy nie rozumiem co tutaj jeszcze regulować, aby doręczone pismo miało walor dokumentu?

[ 3 ] Prokuratury nie dysponują komputerowym oprogramowaniem, które umożliwia wysyłanie UPO czyli urzędowe powiedzenie odbioru drogą elektroniczną. Nie wszystkie też prokuratury wysyłają zwykłe potwierdzenie, które mówi o tym, że poczta została wyświetlona na komputerze adresata, ale to nie oznacza, że została ona przeczytana. Takie możliwości istnieją w urzędach skarbowych przy składaniu rocznych rozliczeń podatkowych. Nie jest tam potrzebna żadna zgoda ani nawet podpis. Zatem zasadne jest pytanie. Dlaczego organy władzy publicznej w Polsce nie działają wedle takiej samej metody i trybu?

[ 4 ] Posypuję głowę popiłem. To jest mój błąd. Wynika to z nieznajomości przepisów prawa. Teraz zostałem, zgodnie z prawem, pouczony więc dostosuję się do tego wymogu.

[ 5 ] W poczcie elektronicznej cały czas mam włączoną opcję:

Żądaj potwierdzenie doręczenia.

Już napisałem, że nie wszystkie prokuratury stosują się do tego żądania i nie potwierdzają odbieranie, czy też wyświetlanie poczty na ekranie komputera. Mieszkam na wsi pod Gdynią i dostęp do nielimitowanego internetu, od kilku lat, mam przez radiolinię, która nie zawsze działa, na przykład podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Ostatnio okazało się, że urosły drzewa i stanowią naturalną przeszkodę dla fal radiowych. Szczególnie kiedy na drzewach są liście, to znacznie pogarsza jakość połączenia internetowego, a w telefonie stacjonarnym powoduje to przerywanie rozmowy.

Na koniec jeszcze raz wyjaśnię rzecz podstawową. Całe życie zajmowałem się techniką i takie też posiadam wykształcenie. Jestem robolem o wyskoich kwalifikacjach. I dla mnie, jako robola, najważniejszym dokumentem była i jest Konstytucja. Jako emeryt na recie lub rencista na emeryturze, jak kto woli, mam nieco wolnego czasu i dlatego amatorsko, tak jak pozwala mi na to obecny stan mojego zdrowia, zajmuję się ułomnościami w przepisach prawa oraz łamanie naszych, pospólstwa czyli zwykłych obywateli, praw podstawowych opisanych w Konstytucji. Przy tym staram się sprawy doprowadzić do końca. Wymaga to sporo czasu i jako takiej staranności, co staram się prezentować to w tym blogu.

______________________________

P. s.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 + zmiany.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Art. 1. Ustawa określa:

 1. obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

 2. zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,

 3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

 2. informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną…

 3. system teleinformatyczny – zespół współpracujących…

 4. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

 5. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

 6. usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną,

 7. usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

 8. siedziba – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. (liczy 49 stron)

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 + zmiany.

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, ustawę z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawę z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art. 1. Ustawa określa zasady:

 1. ustanawiania Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu,

 2. ustalania minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi, ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi oraz ustalania Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji,

 3. dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz do Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji,

 4. dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi, dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi oraz do Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji,

 5. kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji [w formie elektronicznej] <w postaci elektronicznej> z podmiotami publicznymi,

 6. wymiany informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi,

 7. ustalania i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji, w tym przesłanie dokumentów elektronicznych, pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych a systemami podmiotów niebędącymi podmiotami publicznymi,

 8. funkcjonowania elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”,

 9. funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych,

 10. realizacji zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „Strategią” – w celu ochrony interesu publicznego, w tym zachowania przez Państwo możliwości swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji realizacji zadań publicznych.

Art. 2.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy:

  1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,

  2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

  3) funduszy celowych,

  4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

  5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

  6) Narodowego Funduszu Zdrowia,

  7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych

  – zwanych dalej „podmiotami publicznymi”.

 2. Przepis art. 13 ust. 2 pkt 1 stosuje się również do podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących organami administracji rządowej.

B. M. Komorowski. Sprawa w SR W-wa Śródmieście.

W sprawie pełnienia przez Ob. Bronisława Marię Komorowskiego funkcji prezydenta Polski oraz marszałka Sejmu z Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście, listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, otrzymałem zawiadomienie treści następującej.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2010

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia

II Wydział Karny

Sekcja Postępowania Przygotowawczego

ul. Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

Syg. akt ll Kp 1970/10

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

ZAWIADOMIENIE

     W wykonaniu zarządzenia Sędziego Sekretariat Sekcji Postępowania Przygotowawczego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie zawiadamia, Pana/Panią jako skarżącego, że dnia 18 października 2010r. o godz. 10:40 sala 239 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenie na post. o odm. przyj. śr. odw. na postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w sprawie 1Ds 486/10.

Obecność nie jest obowiązkowa

Na zarządzenie Sędziego              

Sekretarz Sądowy                 

pieczątka                          

SEKRETARZ SĄDOWY                

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście

Iwona Dzięcioł                     

podpis nieczytelny                 

Ujednolicić działanie prokuratur.

W sprawie mojej: Skarga i wniosek konstytucyjny, która jest poniżej w dniu 3. 08. br. otrzymałem, listami zwykłymi, dwie odpowiedzi. Oto treści tych listów.

List pierwszy.

   PROKURATURA GENERALNA

         DEPARTAMENT

POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Warszawa, dnia 04. 08. 2010r.

PG IV Ko2335/10

dot.

PG I A 042/7/10

przekreślone

Pani                                               

Biruta Januszewska                      

Dyrektor                                       

Departamentu Organizacji Pracy,

Wizytacji i Systemów                   

Informatycznych Prokuratury     

Prokuratury Generalnej               

     Uprzejmie przekazuję, według właściwości, pismo Pana Zbigniewa Grabowskiego z dnia 18 lipca 2010 r. przesłane pocztą elektroniczną w dniu 2 sierpnia 2010 r.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU

Postępowania Sądowego              

Marek Adamczyk                

prokurator Prokuratury Generalnej      

podpis nieczytelny               

Zał.: 3 (6 kart)

Do wiadomości:

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

List drugi.

        PROKURATURA GENERALNA

BIURO PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, dnia 5. 08. 2010r.

PG VII Ko2857/10

Departament Organizacji Pracy,

Wizytacji i Systemów                 

Informatycznych Prokuratury   

     Uprzejmie przedstawiam, do numeru sprawy PG I A 042/7/10, pismo Pana Zbigniewa Grabowskiego z dnia 2 sierpnia 2010 r., nadesłane do Prokuratury Generalnej drogą elektroniczną w dniu 2 sierpnia 2010 r.

Anna Czarnecka                

prokurator                      

Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga

w Warszawie                    

delegowany do Prokuratury Generalnej

podpis nieczytelny             

Do wiadomości:

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

* * * * * * * * * *

Mój komentarz. Ob. Andrzej Seremet wykonuje obowiązki Prokuratora Generalnego od 1. 04. 2010 r. Nadal prokuratury to utajnione organy państwowe. Bardzo łatwo to sprawdzić w internecie. Prokuratury Okręgowe i Rejonowe nie mają własnych stron www, a tam gdzie te strony są, nie ma nazwisk osób funkcyjnych, ani też adresów e-mail. Zasadne zatem są pytania.

 • Dlaczego prokuratury nie prezentują się w sposób jednolity?

 • Dlaczego prokuratury nie mają adresów e-mail?

 • Dlaczego prokuratury nie mają stron www, np. w Gdyni?

SN III SW 93 i 94. Wniosek formalny, odpowiedź.

Listem poleconym, z Sądu Najwyższego, otrzymałem odpowiedź w sprawie mojego wniosku z 9. 08. 2010 r. List, to biała koperta w formacie nieco większym od formatu A4 (210 x 297 mm). Wewnątrz kartonowa okładka złożona na pół do formatu A4. Z zewnątrz okładka jest we wzorek imitujący tkaninę, natomiast wewnątrz okładka jest gładka. Na pierwszej stronie umieszczono:

ORZEŁEK W KORONIE

SĄD NAJWYŻSZY

PREZES

IZBY PRACY,

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

I  SPRAW PUBLICZNYCH

Wewnątrz tej okładki była zwykłą kartkę papieru z treścią:

     ORZEŁEK W KORONIE

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2010 r.

PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO

    Izba Pracy, Ubezpieczeń

Społecznych i Spraw Publicznych

P.Prez. 39/10

Pan                         

Zbigniew Grabowski  

[mój adres domowy]

     W związku z Pana pismem nadesłanym drogą elektroniczną zatytułowanym „Wniosek Formalny” z dnia 9 sierpnia 2010r., skierowanym do Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego RP i z jego upoważnienia, uprzejmie informuję, że w postanowieniach Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2010 r., III SW 93/10 i III SW 94/10 jako uczestników postępowania wskazano, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2010 r. Nr 72 poz. 477), poza wnoszącym protest, Prokuratora Generalnego oraz Państwową Komisję Wyborczą.

     Z akt obu spraw wynika, że uczestnicy postępowania przedstawili na wniosek Sądu Najwyższego stanowisko w przedmiocie obu protestów wniesionych przez Pana.

     Powyższe postanowienia Sądu Najwyższego zostały Panu doręczone w dniu 2 sierpnia 2010 r. jak wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru obu przesyłek i nie zawierają braków formalnych wymagających uzupełnienia.

Z poważaniem         

Prezes Sądu Najwyższego  

wz. Jerzy Kuźniar      

Sędzia Sądu Najwyższego 

Przewodniczący Wydziału II

podpis nieczytelny    

Wniosek formalny, zwrotka.

Otrzymałem tak zwaną zwrotkę, czyli potwierdzenie odbioru listu z moim wnioskiem formalny adresowanym do Sądu Najwyższego w Warszawie. List ten nadałem 9. 08. 2010 r. a do Warszawy dotarł on 12. 08. 2010 r. Zwrotkę natomiast otrzymałem 19. 08. 2010 r. Jak nie trudno policzyć cała operacja trwała tym razem tylko 10 dni. Na zwrotce jest prostokątna pieczątka wewnątrz której jest napis:

Teresa Borodijuk

pełnomocnik

Sądu Najwyższego nr 2/99

12 SIE. 2010

podpis nieczytelny

B. M. Komorowski. Stanowisko PO Warszawa.

W sprawie pełnienia przez Ob. Bronisława Marię Komorowskiego funkcji prezydenta Polski oraz marszałka Sejmu z Prokuratory Okręgowej, listem poleconym, otrzymałem odpowiedź. Treść mojego zażalenia jest pod data 2. 07. 2010 r. Oto treść pisma PO.

Pieczęć:

PROKURATURA OKRĘGOWA

          w Warszawie

           Wydział III

Nadzoru nad Postępowaniem

       Przygotowawczym

       ul. Chocimska 28

00 – 791 W A R S Z A W A

Warszawa 06 sierpnia 2010 r.

I Ko 351/10

1 Ds 486/10

przekreślone

Prokuratura Rejonowa

Warszawa Śródmieście

     W załączeniu uprzejmie przesyłam wg właściwości pismo Pana Zbigniewa Grabowskiego z dnia 2 lipca 2010 r. – nadesłane za pośrednictwem Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie celem stosownego rozpatrzenia i powiadomienia skarżącego o podjętych działaniach.

PROKURATOR         

PROKURATURY OKRĘGOWEJ

w Warszawie         

Zbigniew Ordanik      

podpis nieczytelny     

Do wiadomości:

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

* * * * * * * * * *

Mój komentarz. Ponad miesiąc trwa przekazywanie pism drogą służbową w dół, z Prokuratury Generalnej do rejonowej. Nie rozumiem dlaczego to tak jest. Dlaczego Prokuratura Generalna sama nie przekazała mojego pisma bezpośrednio do Prokuratury Rejonowej? Czyżby prokuratury takim postępowaniem udowadniały cel i sens swojego istnienia?

SN III SW 93 i 94. Wniosek formalny.

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Ob. prof. dr hab. Lech Gardocki        

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pl. Krasińskich 2/4/6                         

00-951 Warszawa                            

WNIOSEK FORMALNY

Sygn. akt: III SW 93/10 oraz III SW 94/10, postanowienia, z dnia 15 lipca 2010 roku. Doręczyła, Poczta Polska, dnia 2 sierpnia 2010 roku.

     Ośmielam się zwracać do Ob. Prezesa i wnosić o spowodowanie uzupełnienia powyższych postanowień, jako że dokumenty te obarczone są brakami formalnymi. Brakuje tam:

 1. nazwisk lub nazwiska Państwowej Komisji Wyborczej,

 2. nazwiska Prokuratora Generalnego,

 3. potwierdzeń za zgodność, tylko jedna strona ma takie potwierdzenie,

 4. nazwiska Kierownika Sekretariatu Wydziału.

     Ośmielam się również zauważyć, że wszystkie sądy odrzucają dokumenty albo wzywają do uzupełnienia braków formalnych, jeżeli wszystkie strony nie są potwierdzone za zgodność. Skoro sądy tak rygorystycznie podchodzą do tego, to dlaczego same tego nie przestrzegają?

     Ośmielę się dodatkowo odnotować, że poszczególne strony nie są również opatrzone sygnaturami akt, ani też nie jest podana liczba stron dokumentu. Ponadto uważam, że wiersze takich dokumentów również powinny być numerowane. Taki sposób sporządzania dokumentów sądowych a także policyjnych i prokuratorskich powinien być rzeczą powszechną i tylko takie dokumenty powinny być używane. To doskonale ułatwia posługiwanie się takim dokumentem. Jak to wygląda przedstawiam to w tym piśmie. Natomiast do sporządzania dokumentów w taki sposób doskonale nadaje się bezpłatny program OpenOffice powszechnie dostępny w internecie, zaś jego obsługa nie wymaga wielkich umiejętności i zdolności.

     Biorąc powyższe pod uwagę oczekuję, że Ob. Prezes spowoduje uzupełnienie braków formalnych postanowień Sądu Najwyższego, a ponadto zostaną wydane stosowne rozporządzenia aby podobne sytuacje nie miały więcej miejsca, a sposób sporządzania dokumentów sądowych, w szczególności wszelkie postanowienia i wyroki będą sporządzane w taki sposób jak uczyniłem to w tym dokumencie.

     Niezależnie od tego pismo moje kieruję do:

celem wydania stosownych zarządzeń o obowiązkowym sporządzaniu dokumentów w sposób jak ja to tu uczyniłem, albo w sposób bardzo zbliżony do tego.

Z poważaniem          

 

Mój 2. protest wyborczy bez biegu.

Sygn. akt III SW94/10

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lipca 2010 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

                          SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący)

                          SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca)

                          SSN Zbigniew Korzeniowski

w sprawie protestu Zbigniewa Grabowskiego

z udziałem Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratora Generalnego

przeciwko ważności wyborów prezydenckich,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 15 lipca 2010 r.,

postanawia:

pozostawić protest bez dalszego biegu.

 

Uzasadnienie

     Zbigniew Grabowski, jako uprawniony wyborca, wniósł w ustawowym terminie protest wyborczy „w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” domagając się unieważnienia wyborów na urząd Prezydenta RP, które odbyły się 20 czerwca oraz 4 lipca 2010 r., ponieważ „wybory te odbyły się w stanie zburzenia ładu konstytucyjnego opisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, która jest najwyższym aktem prawnym, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio (art. 8 Konstytucji RP).

     W uzasadnieniu protestu wnoszący protest podniósł, że Bronisław Komorowski przekroczył swoje konstytucyjne uprawnienia pełniąc od 10 kwietnia 2010 r. jednocześnie funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Marszałka Sejmu.

Strona 2.

Stanowi to czyn opisany w art. 231 k.k. jako nadużycie funkcji publicznej. Zdaniem wnoszącego protest, Bronisław Komorowski wygrał wybory dzięki temu, że od 10 kwietnia 2010 r. pełnił jednocześnie cztery funkcje publiczne, w tym dwa najważniejsze urzędy w państwie: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałka Sejmu; dwie pozostałe funkcje to poseł „do Sejmu” oraz wiceprzewodniczący partii Platforma Obywatelska, która jest największą partią w Sejmie. Tym samym Bronisław Komorowski skoncentrował w swoich rękach ogrom władzy, przez co miał największą możliwość wpływania na opinię wyborców. Zdaniem wnoszącego protest, było to sprzeczne z obowiązującą Konstytucją RP oraz jej „duchem prawa, który zawarty jest w preambule, a który jednoznacznie określają słowa: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane (…)” oraz „literą prawa, która w art. 10 mówi o trójpodziale władzy w państwie i określa jakie organy jaką sprawują władzę; a także w art. 132, który jednoznacznie mówi o tym, że: Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej’. Według wnoszącego protest wyborczy, „doszło do rażącego popełnienia przestępstwa przez Bronisława Komorowskiego”. „Było to działanie celowe i świadome, oraz sprzeczne z elementarnymi zasadami sprawiedliwości społecznej oraz ewidentnym działaniem na szkodę całego Narodu, tudzież interesu publicznego a także i prywatnego, charakteryzujące się najwyższą szkodliwością społeczną.” Wnoszący protest stwierdził, że obejmując tymczasowo obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 10 kwietnia 2010 r. Bronisław Komorowski powinien był zrezygnować z pełnienia funkcji Marszałka Sejmu, zaś swoje funkcje jako posła „do Sejmu” i wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej bezzwłocznie zawiesić, aby być w zgodzie z Konstytucją. Dalsze utrzymywanie tych wszystkich funkcji przez Bronisława Komorowskiego miało zasadnicze znaczenie i umożliwiało wywieranie wpływu na decyzje wyborców przed wyborami. Wnoszący protest ujawnił, że celem jego działań jest „zaprzestanie ośmieszania najważniejszego organu państwa, jakim jest urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polski”.

     W odpowiedzi na protest, Państwowa Komisja Wyborcza podniosła, że formułując zarzut przekroczenia przez Bronisława Komorowskiego uprawnień

Strona 3.

konstytucyjnych – w związku z pełnieniem przez niego od 10 kwietnia 2010 r. funkcji Marszałka Sejmu, posła, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej i wykonywaniem obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej – wnoszący protest nie powołał się na naruszenie przepisów ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ani popełnienie przestępstwa przeciwko wyborom, czyli na okoliczności, z powodu których może być wniesiony protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej. Opisany w proteście stan rzeczy (pełnienie przez Bronisława Komorowskiego wymienionych funkcji) nie naruszał prawa. W związku z powyższym, Państwowa Komisja Wyborcza wyraziła opinię, że zarzuty protestu są bezzasadne.

     Prokurator Generalny, zajmując stanowisko, wniósł o pozostawienie protestu bez biegu. Podkreślił, że w proteście – poza ogólnym powołaniem się na art. 129 Konstytucji RP i ogólnikowym kwestionowaniem kwalifikacji moralnych kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – nie sformułowano zarzutów mogących stanowić podstawę protestu wyborczego zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wnoszący protest nie sformułował wymaganych w tym przepisie zarzutów, z których wynikałoby, że do kwestionowanego przez niego wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej doszło w wyniku naruszenia przepisów ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub też dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, które miały wpływ na wynik wyborów w drugiej turze głosowania. Zdaniem Prokuratora Generalnego, wniesiony protest nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 73 ust. 3 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego na podstawie art. 74 ust. 1 w związku z art. 73 ust. 3 tej ustawy powinien być pozostawiony bez dalszego biegu.

     Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

     Zgodnie z art. 129 ust. 2 Konstytucji RP wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie. Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst: Dz. U. z

Strona 4.

2010 r. Nr 72, poz. 467, zwana dalej ustawą) stanowi, że przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej może być wniesiony protest z powodu naruszenia przepisów niniejszej ustawy albo z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, jeżeli to naruszenie lub przestępstwo miało wpływ na wynik wyborów (art. 72 ust. 1 ustawy). Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty (art. 73 ust. 3). Przedmiotem zarzutów może być jedynie naruszenie przepisów ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub dopuszczenie się przestępstwa przeciwko wyborom, czyli jednego z przestępstw opisanych w rozdziale XXXI Kodeksu karnego (zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum”).

     Wnoszący protest nie twierdzi, że w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej, przeprowadzonymi 20 czerwca i 4 lipca 2010 r., doszło do popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom (art. 248-251 k.k.). Twierdzi natomiast, że kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski przekroczył swoje konstytucyjne uprawnienia, pełniąc od 10 kwietnia 2010 r. jednocześnie funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Marszałka Sejmu, co stanowi czyn opisany w art. 231 k.k. Przestępstwo stypizowane w art. 231 k.k. nie jest przestępstwem przeciwko wyborom (zostało umieszczone w rozdziale XXIX Kodeksu karnego zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”). Powołanie się wnoszącego protest na podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 231 k.k. nie mieści się w zakresie przedmiotowym protestu dotyczącego ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 72 ust. 1 ustawy).

     Wnoszący protest zarzuca ponadto naruszenie przepisów Konstytucji (a ściślej: „ładu konstytucyjnego”, „ducha prawa” i „litery prawa”), co – w jego ocenie – miało wpływ na wynik wyborów. Twierdzi mianowicie, że w związku z połączeniem w jednej osobie funkcji Marszałka Sejmu oraz osoby wykonującej obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej doszło do naruszenia art. 10 i art. 132 Konstytucji RP. Nie formułuje jednak jakichkolwiek zarzutów dotyczących naruszenia przepisów ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zarzuty odnoszące się do naruszenia przepisów innych aktów prawnych – w szczególności art. 10 i art. 132

Strona 5.

Konstytucji RP – nie podlegają merytorycznej ocenie w ramach rozpoznawania przez Sąd Najwyższy protestu przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej. Kognicja Sądu Najwyższego, który rozpoznaje protesty przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 75 ustawy), jest ograniczona. W postępowaniu wszczętym w wyniku wniesienia przez wyborcę protestu przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej nie podlegają badaniu wszelkie możliwe naruszenia prawa prywatnego (np. cywilnego) lub publicznego (np. karnego, administracyjnego) dokonane przez kogokolwiek od chwili ogłoszenia postanowienia Marszałka Sejmu o wyborach (o zarządzeniu wyborów) do chwili ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej o wyniku wyborów. Zarzuty protestu dotyczące naruszenia innych aktów prawnych – poza ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz tymi przepisami Konstytucji, które odnoszą się bezpośrednio do wyborów prezydenckich – stanowią wyjście poza przedmiot protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej (por. postanowienia Sądu Najwyższego z 13 października 2000 r., III SW 15/00 i III SW 25/00 oraz z 19 października 2000 r., III SW 15/00, niepublikowane). Naruszenie przepisów ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić jednocześnie naruszenie przepisów Konstytucji RP o wyborze Prezydenta; tylko w takim wymiarze może być rozważana ewentualna zasadność protestu wyborczego zarzucającego naruszenie Konstytucji RP – gdy podnosi się w nim naruszenie tych przepisów Konstytucji RP, które dotyczą bezpośrednio wyboru Prezydenta RP (np. art. 127, 128 i 129), a nie jakichkolwiek innych, niezwiązanych z wyborami. Z tej przyczyny zarzut protestu wniesionego przez Zbigniewa Grabowskiego dotyczący naruszenia art. 10 i art. 132 Konstytucji RP – do czego miało rzekomo dojść w związku z pełnieniem przez kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jednocześnie funkcji Marszałka Sejmu i osoby wykonującej tymczasowo obowiązki Prezydenta RP – nie mieści się w katalogu przepisów Konstytucji dotyczących przeprowadzenia wyborów, zwłaszcza wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

     W związku z powyższym, protest wyborczy należało pozostawić bez dalszego rozpoznania. Postawione w nim zarzuty wykraczają bowiem poza materię regulowaną ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona 6.

     Niezależnie od powyższych argumentów należy także przypomnieć, że wnoszący protest oprócz sformułowania zarzutów powinien przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty (art. 73 ust. 3). Sąd Najwyższy rozpatruje protest w postępowaniu nieprocesowym (art. 80 ust. 1 ustawy), a zatem w zakresie postępowania dowodowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Twierdzenie wnoszącego protest o możliwości „największego” wpływania przez kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na opinię wyborców (wywierania największego wpływu na decyzje wyborców przed wyborem) nie zostało w jakikolwiek sposób uprawdopodobnione. Wobec braku przedstawienia dowodów w tym zakresie uznać należało, że zarzuty stawiane w proteście opierają się wyłącznie na pewnej intuicji i domniemaniu, a nie na stwierdzeniu rzeczywistego, niezgodnego z prawem wyborczym, wpływu na decyzje wyborców przez kandydata, który ostatecznie został wybrany.

     Na marginesie powyższych rozważań należy podzielić stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, że opisany przez wnoszącego protest stan rzeczy – w szczególności połączenie funkcji Marszałka Sejmu z funkcją osoby wykonującej tymczasowo obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej – nie naruszał prawa. Zgodnie bowiem z art. 131 ust. 2 pkt 1 Konstytucji RP, w razie śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu wykonuje tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej.

     Z powyższych względów orzeczono jak w postanowieniu na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument opatrzony jest okrągłą pieczęcią.

Wewnątrz orzełek w koronie.

Okrężny napis: SĄD NAJWYŻSZY – P – * 3 *

Za zgodność z oryginałem   

Kierownik Sekretariatu Wydziału

bazgroł anonima          

Mój 1. protest wyborczy bez biegu.

Sygn. akt III SW93/10

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lipca 2010 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

                          SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący)

                          SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca)

                          SSN Zbigniew Korzeniowski

w sprawie protestu Zbigniewa Grabowskiego

z udziałem Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratora Generalnego

przeciwko ważności wyborów prezydenckich,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 15 lipca 2010 r.,

postanawia:

pozostawić protest bez dalszego biegu.

 

Uzasadnienie

     Zbigniew Grabowski, jako uprawniony wyborca, wniósł w ustawowym terminie protest wyborczy „w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” domagając się unieważnienia wyborów na urząd Prezydenta RP, których druga tura odbyła się 4 lipca 2010 r., ponieważ „wybory te odbyły się w stanie zburzenia ładu konstytucyjnego opisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, która jest najwyższym aktem prawnym, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio (art. 8 Konstytucji RP).

     W uzasadnieniu protestu wnoszący protest podniósł, że Bronisław Komorowski wygrał wybory dzięki temu, że od 10 kwietnia 2010 r. pełnił jednocześnie cztery funkcje publiczne, w tym dwa najważniejsze urzędy w

Strona 2.

państwie: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałka Sejmu; dwie pozostałe funkcje to poseł „do Sejmu” oraz wiceprzewodniczący partii Platforma Obywatelska, która jest największą partią w Sejmie. Tym samym Bronisław Komorowski skoncentrował w swoich rękach ogrom władzy, przez co miał „największą” możliwość wpływania na opinię wyborców. Zdaniem wnoszącego protest, było to sprzeczne z obowiązującą Konstytucją RP oraz jej „duchem prawa, który zawarty jest w preambule, a który jednoznacznie określają słowa: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane (…)” oraz „literą prawa, która w art. 10 mówi o trójpodziale władzy w państwie i określa jakie organy jaką sprawują władzę; a także w art. 132, który jednoznacznie mówi o tym, że: Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej’. Według wnoszącego protest wyborczy, obejmując tymczasowo obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 10 kwietnia 2010 r. Bronisław Komorowski powinien był zrezygnować z pełnienia funkcji Marszałka Sejmu, zaś swoje funkcje jako posła „do Sejmu” i wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej bezzwłocznie zawiesić, aby być w zgodzie z Konstytucją. Dalsze utrzymywanie tych wszystkich funkcji przez Bronisława Komorowskiego miało zasadnicze znaczenie dla wyniku wyborów i umożliwiało wywieranie wpływu na decyzje wyborców przed wyborami.

     W odpowiedzi na protest, Państwowa Komisja Wyborcza podniosła, że formułując zarzut przekroczenia przez Bronisława Komorowskiego uprawnień konstytucyjnych – w związku z pełnieniem przez niego od 10 kwietnia 2010 r. funkcji Marszałka Sejmu, posła, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej i wykonywaniem obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej – wnoszący protest nie powołał się na naruszenie przepisów ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ani dopuszczenie się przestępstwa przeciwko wyborom, czyli na okoliczności, z powodu których może być wniesiony protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej. Opisany w proteście stan rzeczy (pełnienie przez Bronisława Komorowskiego wymienionych funkcji) nie naruszał prawa. W związku z powyższym, Państwowa Komisja Wyborcza wyraziła opinię, że zarzuty protestu są bezzasadne.

Strona 3.

     Prokurator Generalny, zajmując stanowisko, wniósł o pozostawienie protestu bez biegu. Podkreślił, że w proteście – poza ogólnym powołaniem się na art. 129 Konstytucji RP i ogólnikowym kwestionowaniem łączenia przez kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego kilku funkcji publicznych oraz posiadania przez niego w okresie kampanii wyborczej największych możliwości oddziaływania na opinię publiczną – nie sformułowano zarzutów mogących stanowić podstawę protestu wyborczego zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wnoszący protest nie sformułował wymaganych w tym przepisie zarzutów, z których wynikałoby, że do kwestionowanego przez niego wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej doszło w wyniku naruszenia przepisów ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub też dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, które miały wpływ na wynik wyborów w drugiej turze głosowania. Zdaniem Prokuratora Generalnego, wniesiony protest nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 73 ust. 3 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego na podstawie art. 74 ust. 1 w związku z art. 73 ust. 3 tej ustawy powinien być pozostawiony bez dalszego biegu.

     Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

     Zgodnie z art. 129 ust. 2 Konstytucji RP wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie. Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467, zwana dalej ustawą) stanowi, że przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej może być wniesiony protest z powodu naruszenia przepisów niniejszej ustawy albo z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, jeżeli to naruszenie lub przestępstwo miało wpływ na wynik wyborów (art. 72 ust. 1 ustawy). Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty (art. 73 ust. 3). Przedmiotem zarzutów może być jedynie naruszenie przepisów ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub dopuszczenie się

Strona 4.

przestępstwa przeciwko wyborom, czyli jednego z przestępstw opisanych w rozdziale XXXI Kodeksu karnego (zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum”).

     Wnoszący protest nie twierdzi, że w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej, przeprowadzonymi 20 czerwca i 4 lipca 2010 r., doszło do popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom. Zarzuca natomiast naruszenie przepisów Konstytucji (a ściślej: „ładu konstytucyjnego”, „ducha prawa” i „litery prawa”), co – w jego ocenie – miało wpływ na wynik wyborów. Twierdzi mianowicie, że w związku z połączeniem w jednej osobie funkcji Marszałka Sejmu oraz osoby wykonującej obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej doszło do naruszenia art. 10 i art. 132 Konstytucji RP. Nie formułuje jednak jakichkolwiek zarzutów dotyczących naruszenia przepisów ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zarzuty odnoszące się do naruszenia przepisów innych aktów prawnych – w szczególności art. 10 i art. 132 Konstytucji RP – nie podlegają merytorycznej ocenie w ramach rozpoznawania przez Sąd Najwyższy protestu przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kognicja Sądu Najwyższego, który rozpoznaje protesty przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 75 ustawy), jest ograniczona. W postępowaniu wszczętym w wyniku wniesienia przez wyborcę protestu przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej nie podlegają badaniu wszelkie możliwe naruszenia prawa prywatnego (np. cywilnego) lub publicznego (np. karnego, administracyjnego) dokonane przez kogokolwiek od chwili ogłoszenia postanowienia Marszałka Sejmu o wyborach do chwili ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej o wyniku wyborów. Zarzuty protestu dotyczące naruszenia innych aktów prawnych – poza ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz tymi przepisami Konstytucji, które odnoszą się bezpośrednio do wyborów prezydenckich – stanowią wyjście poza przedmiot protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej (por. postanowienia Sądu Najwyższego z 13 października 2000 r., III SW 15/00 i III SW 25/00 oraz z 19 października 2000 r., III SW 15/00, niepublikowane). Naruszenie przepisów ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić jednocześnie naruszenie przepisów Konstytucji RP o wyborze Prezydenta; tylko w takim wymiarze może być rozważana ewentualna zasadność protestu wyborczego

Strona 5.

zarzucającego naruszenie Konstytucji RP – gdy podnosi się w nim naruszenie tych przepisów Konstytucji RP, które dotyczą bezpośrednio wyboru Prezydenta RP (np. art. 127, 128 i 129), a nie jakichkolwiek innych, niezwiązanych z wyborami. Z tej przyczyny zarzut protestu wniesionego przez Zbigniewa Grabowskiego dotyczący naruszenia art. 10 i art. 132 Konstytucji RP – do czego miało rzekomo dojść w związku z pełnieniem przez kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jednocześnie funkcji Marszałka Sejmu i osoby wykonującej obowiązki Prezydenta RP – nie mieści się w katalogu przepisów Konstytucji dotyczących przeprowadzenia wyborów, zwłaszcza wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

     W związku z powyższym, protest wyborczy należało pozostawić bez rozpoznania (bez dalszego biegu). Postawione w nim zarzuty wykraczają bowiem poza materię regulowaną ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

     Niezależnie od powyższych argumentów należy także przypomnieć, że wnoszący protest oprócz sformułowania zarzutów powinien przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty (art. 73 ust. 3). Sąd Najwyższy rozpatruje protest w postępowaniu nieprocesowym (art. 80 ust. 1 ustawy), a zatem w zakresie postępowania dowodowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Twierdzenie wnoszącego protest o możliwości „największego” wpływania przez kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na opinię wyborców (wywierania największego wpływu na decyzje wyborców przed wyborem) nie zostało w jakikolwiek sposób uprawdopodobnione. Wobec braku przedstawienia dowodów w tym zakresie uznać należało, że zarzuty stawiane w proteście opierają się wyłącznie na pewnej intuicji i domniemaniu, a nie na stwierdzeniu rzeczywistego, niezgodnego z prawem wyborczym, wpływu na decyzje wyborców przez kandydata, który ostatecznie został wybrany.

     Na marginesie powyższych rozważań należy podzielić stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, że opisany przez wnoszącego protest stan rzeczy – w szczególności połączenie funkcji Marszałka Sejmu z funkcją osoby wykonującej tymczasowo obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej – nie naruszał prawa. Zgodnie bowiem z art. 131 ust. 2 pkt 1 Konstytucji RP, w razie śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu wykonuje tymczasowo, do czasu

Strona 6.

wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej.

     Z powyższych względów orzeczono jak w postanowieniu na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument opatrzony jest okrągłą pieczęcią.

Wewnątrz orzełek w koronie.

Okrężny napis: SĄD NAJWYŻSZY – P – * 3 *

Za zgodność z oryginałem    

Kierownik Sekretariatu Wydziału

bazgroł anonima          

B. M. Komorowski. Drugie stanowisko PA Warszawa.

W sprawie pełnienia przez Ob. Bronisława Marię Komorowskiego funkcji prezydenta Polski oraz marszałka Sejmu z Prokuratory Apelacyjnej, listem poleconym, otrzymałem odpowiedź. Treść mojego zażalenia jest pod data 2. 07. 2010 r. Oto treść pisma PA.

ORZEŁEK W KORONIE

Warszawa, dnia 30 lipca 2010 r.

PROKURATURA APELACYJNA

W WARSZAWIE

Wydział III Nadzoru nad

Postępowaniem Przygotowawczym

Ap III Ko 593/10

przekreślone         

Prokuratura Okręgowa

w Warszawie               

     W nawiązaniu do pisma tutejszej Prokuratury Apelacyjnej z dnia 23 lipca 2010 r. o sygnaturze akt jak wyżej uprzejmie przesyłam, według właściwości miejscowej, pismo Pana Zbigniewa Grabowskiego dnia 02 lipca 2010 r., skierowane do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie i nadesłane do wiadomości Prokuratora Generalnego R.P., które to zostało przekazane do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie przez Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej przy korespondencji dnia 27 lipca 2010 r. o sygnaturze akt PG II Kol 732/10, stanowiące w swej treści zażalenie na zarządzenie Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście, wydane w sprawie 1 Ds. 486/10, o odmowie przyjęcia środka odwoławczego na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, celem nadania dalszego biegu i udzielenia zainteresowanemu informacji.

W załączeniu:

jak w treści pisma.

Do wiadomości:

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie

delegowany do Prokuratury Apelacyjnej    

w Warszawie                        

Cezary G. Truszkowski                

podpis nieczytelny                

**********

Mój komentarz. To tylko kolejny dowód jak marnowane są publiczne pieniądze. Z drugiej strony jest to dowód, że żadna sprawa nie jest pomijana. Tylko dlaczego prokuratorzy nie korzystają z poczty elektronicznej?