B. M. Komorowski. Stanowisko PA Warszawa.

W sprawie pełnienia przez Ob. Bronisława Marię Komorowskiego funkcji prezydenta Polski oraz marszałka Sejmu z Prokuratory Apelacyjnej, listem poleconym, otrzymałem odpowiedź. Treść mojego zażalenia jest pod data 2. 07. 2010 r. Oto treść pisma PA.

    ORZEŁEK W KORONIE

Warszawa, dnia 23 lipca 2010 r.

PROKURATURA APELACYJNA

          W WARSZAWIE

Wydział III Nadzoru nad

Postępowaniem Przygotowawczym

Ap III Ko 593/10

przekreślone             

Prokuratura Okręgowa

w Warszawie               

     W nawiązaniu do pisma tutejszej Prokuratury Apelacyjnej z dnia 23 czerwca 2010 r. o sygnaturze akt jak wyżej uprzejmie przesyłam, według właściwości miejscowej, pismo Pana Zbigniewa Grabowskiego wraz z załącznikami, nadesłane do Prokuratury Generalnej pocztą elektroniczną w dniu 02 lipca 2010 r., które zostało przekazane do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie przez Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej przy korespondencji dnia 15 lipca 2010 r. o sygnaturze akt PG II Ko1 732/10, stanowiące w swej treści zażalenie na zarządzenie Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście, wydane w sprawie 1 Ds. 486/10, o odmowie przyjęcia środka odwoławczego na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, celem nadania dalszego biegu i udzielenia zainteresowanemu informacji.

W załączeniu:

jak w treści pisma.

Do wiadomości:

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie

delegowany do Prokuratury Apelacyjnej       

w Warszawie                             

Cezary G. Truszkowski                     

podpis nieczytelny                     

**********

Mój komentarz. Przypomnę, że problem dotyczy złamania Konstytucji III RP lub PRL Bis (jak kto woli) przez Ob. B. Marię Komorowskiego, który w art. 10 mówi, że ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, w skrócie nazywana trójpodziałem władzy. Tylko w Prokuraturze Generalnej jest Biuro Spraw Konstytucyjnych, do którego jako zadanie podstawowe, wymienione na pierwszej pozycji należy: prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Prokuratora Generalnego jego konstytucyjnych uprawnień do inicjowania kontroli zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych, w tym przygotowywanie projektów wniosków Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w sprawach zgłaszanych przez obywateli lub inne podmioty zewnętrzne albo z własnej inicjatywy;

W związku z tym należy zapytać Ob. prokuratorów: Piotr Niezgoda oraz Cezary G. Truszkowskie, czy rozumieją teksy pisane? Po co jest Biuro Spraw Konstytucyjnych? To my, zwykli obywatela, mamy sami bronić Konstytucji? To po co są prokuratury?

B. M. Komorowski. Stanowisko PG.

W sprawie pełnienia przez Ob. Bronisława Marii Komorowskiego funkcji prezydenta Polski oraz marszałka Sejmu od Prokuratora Generalnego, listem zwykłym, otrzymałem odpowiedź. Treść mojego zażalenia jest pod data 2. 07. 2010 r. Oto treść pisma PG.

         ORZEŁEK W KORONIE

Warszawa, 15. 07. 2010 r.

R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A

P R O K U R A T U R A G E N E R A L N A

                  DEPARTAMENT

POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

                  ul. Barska 28/30

               02-315 WARSZAWA

   PG II Ko1 732/10

przekreślone

Prokuratura Apelacyjna

w Warszawie               

     W załączeniu przekazuję zgodnie z właściwością nadesłane pocztą elektroniczną pismo Pana Zbigniewa Grabowskiego z dnia 2 lipca 2010 r. – do dalszego urzędowania.

Zał.k.9

Piotr Niezgoda             

prokurator                

Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie  

delegowany do Prokuratury Generalnej

podpis nieczytelny         

Do wiadomości:

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Stanowisko Prokuratury Generalnej.

Otrzymałem odpowiedź z Prokuratury Generalnej na moją skargę z dnia 22. 06 2010 r. jest ona poniżej pod tą datą. Oto treść tego pisma.

        ORZEŁEK W KORONIE

Warszawa, dnia 22 lipca 2010 r.

R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A

P R O K U R A T U R A G E N E R A L N A

      Departament Organizacji Pracy,

Wizytacji i Systemów Informatycznych

                   Prokuratury

               ul. Barska 28/30

             02-315 WARSZAWA

             PG I A 042/7/10

Pan                           

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną Pana pismo z dnia 22 czerwca 2010r. uprzejmie informuję, że jakiekolwiek powszechne jednostki organizacyjne prokuratury dysponują adresami umożliwiającymi prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną, to jednak obowiązujące w tym zakresie przepisy nakazują prowadzenie korespondencji w formie pisemnej. W szczególności przywołać należy ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z póź. zm.), który nie tylko wprowadza zasadę pisemności procesu karnego, ale nadto nie przewiduje możliwości skutecznego składania pism procesowych i ich doręczania drogą elektroniczną.

W powyższej sytuacji jedyną dopuszczalną prawnie formą kontaktowania się z prokuraturami w sprawach dotyczących postępowania karnego jest forma pisemna.

p.o. Zastępcy Dyrektora          

Departamentu Organizacji Pracy, Wizytacji

i Systemów Informatycznych Prokuratury

podpis nieczytelny             

Grzegorz Krystman            

Drugi protest wyborczy, 2 zwrotki.

Otrzymałem tak zwane dwie zwrotki, czyli potwierdzenie odbioru listu z moim drugim protestem wyborczym. Listy były adresowane do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do Prokuratora Generalnego. Oba listy wysłałem 8. 07. 2010 r. i oba listy dotarły do Warszawy 15. 07. 2010 r. Zwrotki otrzymałem dzisiaj, czyli 27. 07. 2010 r. Jak nie trudno policzyć cała operacja trwała 19 dni. Taki sam list wysłany do Sądu Najwyższego, w tym samym dniu, na wykonanie takiej samej operacji potrzebował 15 dni. Zaiste dziwnie funkcjonuje Poczta Polska. Dlaczego pomiędzy tymi samymi miejscowościami różnica w dostarczaniu listów ze zwrotkami wynosi aż 4 dni?

Na zwrotce od Rzecznika Praw Obywatelskich umieszczone są dwie pieczątki:

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Wpłynęło dnia ….14.07

K. JARZĄBEK

podpis nieczytelny

Na zwrotce z Prokuratury Generalnej umieszczono prostokątną pieczątkę z napisem wewnątrz:

PROKURATURA GENERALNA

BIURO PODAWCZE

2010 – 07 – 15

pozycja Nr ……..

podpis czytelny: Adam Kazimierczyk

Drugi protest wyborczy, zwrotka.

Otrzymałem tak zwaną zwrotkę, czyli potwierdzenie odbioru listu z moim drugim protestem wyborczym adresowanym do Sądu Najwyższego w Warszawie. List ten nadałem 8. 07. 2010 r. a do Warszawy dotarł on 13. 07. 2010 r. Zwrotkę natomiast otrzymałem 23. 07. 2010 r. Jak nie trudno policzyć cała operacja trwała 15 dni. Na zwrotce jest prostokątna pieczątka wewnątrz której jest napis:

Dariusz Bonk

pełnomocnik

Sądu Najwyższego nr 27/10

13 LIP. 2010

podpis nieczytelny

Pismaki obsiedli jak muchy g…

Wczoraj w sejmowych kuluarach rozegrała się kłopotliwa i wielce żenująca scena. Oto słynny z grubiańskich i wulgarnych zachowań wiceszef największej partii w Sejmie, POseł z Biłgoraju, Ob. JMP otoczony chmarą dziennikarzy i różnego rodzaju pismakami, krążył po sejmowych korytarzach szukając jakiegoś kozła ofiarnego, któremu mógłby doręczyć swoje wypociny sporządzone na kilku kartkach papieru. Tym samym Ob. JMP udowodnił, że nie zna się na sejmowej machinie biurokratycznej. Podobno POseł ten ma ukończone jakieś studia, ale nie zdołał się nauczyć w szkołach jak należy załatwiać sprawy urzędowe. Była to zaiste dziwna scena. Mnie nasunęła się właśnie taka myśl i skojarzenie, że oto much obsiadły czyjąś kupę szukając tam jakiegoś pożywienia dla siebie…

Niektórzy komentatorzy posunęli się nawet do tego, że to zachowanie POsła Ob. JMP, ocenili to jako szlagier tego lata. Żaden z pismaków nie domagał się wyjaśnienia od Ob. JMP dlaczego z poległego Prezydenta RP, Ob. Lecha Kaczyńskiego, jeszcze za jego życia, robił pijaka? Pytał nawet czy prezydent Ob. Lech Kaczyński trzeźwy leciał do Katynia 10. 04. 2010 r. Po blisko 100 dniach od katastrofy prokuratorzy podali do publicznej wiadomości, że u Ob. Lecha Kaczyńskiego podczas sekcji zwłok nie stwierdzono alkoholu we krwi. Taki mamy kraj i takich mamy pismaków. Szukają i upowszechniają to co znajdują w kupach…

P. s.  Ciekawe ilu pismaków jest na garnuszku POsła Ob. JMP? Ob. JMP tak chyżo i ochoczo szasta pieniędzmi na lewo i prawo, że chętnych do załapania się na lekki zarobek nigdy nie brakowało, więc pytanie jest całkowicie zasadne. Zresztą, kto pyta ten nie błądzi? No bo niby skąd bierze się takie wielkie zainteresowanie wyczynami POsła Ob. JMP?

Bez autopsji, winni.

Pochowanie wszystkich poległych 96 osób, z Prezydentem III RP, Ob. Lechem Kaczyńskim; pod Katyniem w dniu 10. 04. 2010 r. bez przeprowadzenia autopsji, czyli sekcji zwłok w celu ustalenia przyczyn ich śmierci ze strony polskiej, odpowiedzialność moralną i służbową ponoszą obywatele:

  1. Andrzej Seremet, jako Prokurator Generalny odpowiedzialny za funkcjonowanie całej prokuratury;

  2. Jerzy Miller, jako szef rządowej komisji wyjaśniającej przyczyny Zbrodni Katyń II;

  3. płk Krzysztof Parulski, jako Naczelny Prokurator Wojskowy odpowiedzialny za funkcjonowanie prokuratur wojskowych;

  4. płk Ireneusz Szeląg, jako szef Wojskowej Prokuratory Okręgowej w Warszawie, która prowadzi śledztwo w sprawie Zbrodnia Katyń II;

  5. Marek Pasionek, prokurator nadzorujący śledztwo Zbrodnia Katyń II niemal od samego początku.

Aby lista ta została skrócona, to do publicznej wiadomości należy podać, kto z imienia i nazwiska i kiedy zezwolił na pochówek poległych bez autopsji.

Zbrodnia, to termin, który zawsze odnosi się do najpoważniejszego przestępstwa jakim jest umyślne pozbawienie życia ludzkiego. Jest to również niegodziwość przeciw majestatowi władzy, albo też czyn zasługujący pod względem moralnym na najwyższe potępienie.

Protest wyborczy, zwrotka.

Otrzymałem tak zwaną zwrotkę, czyli potwierdzenie odbioru listu z protestem wyborczym adresowanym do Sądu Najwyższego w Warszawie. List ten nadałem 6. 07. 2010 r. a do Warszawy dotarł on 12. 07. 2010 r. Zwrotkę natomiast otrzymałem 21. 07. 2010 r. Jak nie trudno policzyć cała operacja trwała 15 dni. Tak właśnie działa Poczta Polska. Jeszcze tylko jedna uwaga. Na zwrotce jest prostokątna pieczątka wewnątrz której jest napis:

Dariusz Bonk

pełnomocnik

Sądu Najwyższego nr 27/10

12 LIP. 2010

podpis nieczytelny

Chciałbym tu zauważyć, ze na przykład Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście ma podobną prostokątną pieczątkę z datą, ale tam nie ma żadnego nazwiska. Pocztę odbiera jakiś anonimowy urzędas, który wstydzi się własnego nazwiska i stanowiska jakie piastuje. Zasadne zatem jest pytanie. Dlaczego anonimowi urzędnicy nie wywiązują się ze swoich podstawowych obowiązków przy potwierdzaniu odbioru listu poleconego?

Wielkie prokuratorskie zaniedbania.

W sprawie aktów zgonu poległych pod Katyniem 10. 04. 2010 r. doszło do wielkich prokuratorskich zaniedbań. Wyszło to jawę kiedy wdowa po Ob. Przemysławie Gosiewskim otrzymała zwrot bielizny i garnituru, w który miał być ubrany jej mąż do pochowania ciała. Na czym polega prokuratorskie zaniedbanie? Otóż z każdą trumną sowiety powinni dostarczyć i akty zgonu. Skoro jednak takich aktów nie było, to z urzędu prokuratura powinna była zarządzić przeprowadzenie autopsja czyli sekcja zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu, zanim ciała zostaną złożone do grobu. W tej sytuacji żądanie ekshumacji i przeprowadzenie badań sądowo – lekarskich jest jak najbardziej uprawnione. Całą procedurą i kosztami takiego postępowania powinna być obciążona prokuratura, która zezwoliła na pochówek poległych (bo nie mam wątpliwości, że to był zamach na Prezydenta RP) bez posiadana urzędowego aktu zgonu poległych. Jest to tylko kolejny dowód na to, że Polska nie była i nie jest CDPPUZSS, czyli Cywilizowanym Demokratycznym Państwem Prawa Urzeczywistniającym Zasady Sprawiedliwości Społecznej, Konstytucja III RP, art. 2. No bo jakże to? Można pochować człowieka nie znając czasu i przyczyny zgonu układanego na wieczny spoczynek?

Dlaczego twierdzę, że 10. 04. 2010 r. dokonano zamachu na Prezydenta RP? Na podstawie własnego doświadczenia. Mój tata został zamordowany z urzędu. Ja miałem wówczas 6 lat. Niepodważalnym dowodem urzędowego zabójstwa mojego taty było sporządzenie aktu zgonu w ponad 11 miesięcy po jego śmierci. W przypadku Prezydenta RP i poległymi wraz z nim 95 Polkami i Polakami, mamy do czynienia z takim samym przypadkiem. Mam pochówek a nie ma dokumentów, ani polskich, ani sowieckich potwierdzających, że oni w ogóle zmarli. Dlaczego władcy Polski tak okrutnie i bezwzględnie traktują najbliższych członków poległych rodzin?

Ośmieszanie i znieważenie Narodu.

Za przeproszeniem!

Ale urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, to nie kibel w miejskim lub wiejskim szalecie, w którym każdy potrzebujący może zająć miejsce i załatwić swoją potrzebę! Tym bardziej, że w takim ustępie często brakuje bieżącej wody i kanalizacji. Skąd moje zdenerwowanie? Ano tym co wydarzyło się w dniu 8. 07. 2010 r.

Otóż, pełniący obowiązki Prezydenta RP, prezydent – elekt Ob. Bronisław Maria Komorowski, w tym dniu, rano, złożył swój mandat poselski. Tym samym przestał być Marszałkiem Sejmu i pełniącym obowiązki Prezydenta RP. Jak poinformowano i objaśniono nam, pospólstwu, obyło się to zgodnie z zapisami Konstytucji RP, tylko że nie podano o które zapisy chodziło. A więc, III RP lub PRL Bis (jak kto woli) znalazła się w tym dniu w sytuacji bezprecedensowej. Zostały opuszczone dwa najważniejsze urzędy w państwie: Prezydenta RP i Marszałka Sejmu. Bez żadnego uzasadnienia! Natomiast Ob. B. Maria Komorowski stał się zwykłym obywatelem państwa polskiego, którego nie chroni od tamtej pory żaden immunitet, albowiem nie zajmuje on obecnie żadnej funkcji publicznej, jako że prezydent – elekt nie jest zaliczony do funkcjonariuszy publicznych. Można teraz poużywać sobie na Ob. B. Maria Komorowskim. Tylko procesem cywilnym Ob. B. Maria Komorowski będzie mógł dochodzić swoich praw. Taki stan obecnej rzeczywistości prawnej jest wynikiem obłędnej interpretacji zapisów obowiązującej Konstytucji RP.

Po abdykacji Ob. B. Marii Komorowskiego z najważniejszych urzędów w Polsce (bez żadnego uzasadnienia!), urząd Prezydenta RP objął Marszałek Senatu, Ob. Bogdan Michał Borusewicz. Obywatel ten stołek prezydencki grzał przez około 10 godzin, do wieczora; bo wieczorową porą, dwa najważniejsze urzędy w państwie objął Ob. Grzegorz Juliusz Schetyna. Natomiast głównym dyrygentem tej bezczelnej hucpy był szef Platformy Obywatelskiej a zarazem i Premier RP, Ob. Donald Franciszek Tusk. Tym samym ruch na najwyższych urzędach w państwie, w dniu 8. 07. 2010 r. był taki, jak w przydrożnym szalecie…

W całej tej sprawie bardzo mnie dziwi, że na najwyższe urzędy w Polsce „nie załapał się” jeszcze Ob. Stefan Konstanty Myszkiewicz – Niesiołowski. Człowiek zionący nienawiścią do wszystkiego i wszystkich, którzy nie zgadzają się z jego poglądami i sposobem patrzenia na Świat. Obywatel ten niemal za każdym razem, przy występach publicznych w mediach, wypluwa z siebie potoki dobrze wyuczonych i zapamiętanych słów niczym wulkan, jak karabin maszynowy, którego kule sieją spustoszenie i zgorszenie…

W moim głębokim przekonaniu, Ob. B. Maria Komorowski nie dopełnił obowiązków i działał celowo i świadomie na szkodę całego państwa, interesu publicznego i prywatnego – art. 231 kk. Celem tego działania było ośmieszenie Narodu, ale za znieważanie Narodu jest sankcja karna – art. 133 kk. Więc „kacie (prokuratorze) czyń swoją powinność”!

A jak powinno być moim zdaniem, aby nie doszło do ośmieszenia i znieważenia Narodu? Zgodnie z duchem i literą prawa, które określone są w Konstytucji RP, a o których już wcześniej pisałem, Ob. B. Maria Komorowski powinien był objąć urząd Prezydenta RP w dniu 10. 04. 2010 r. po śmierci poprzedniego prezydenta, Ob. Lech Kaczyński, jednocześnie zawiesić pełnienie funkcji Marszałka Sejmu i posła na Sejm, i pełnić tę funkcję (Prezydenta RP) aż do czasu zaprzysiężenia nowego prezydenta. Wszystko jest opisane w obecnie obowiązującej Konstytucji RP. Trzeba wyjątkowo złej woli, aby przepisy Konstytucji zinterpretować właśnie w taki sposób, jak zostało to uczynione obecnie. Tym samym wywołano ruch na najważniejszych i najwyższych urzędach państwa jak w przydrożnym szalecie…

Zgodnie z Konstytucją, art. 131. 3. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu. Wypada więc chyba publicznie wyjaśnić, dlaczego to Ob. B. Maria Komorowski nie mógł pełnić obowiązków Prezydenta RP? Myślę, że nie pozwoliła mu na to jego licha kondycja zdrowotna jako prezydenta – elekta. Każdy może sam sobie wyjaśnić ten problem i snuć różne domysły, dopóki nie będzie urzędowego uzasadnienia i wyjaśnienia tego problemu.

Pytam publicznie.

Dlaczego z urzędu Prezydenta RP uczyniono szalet?