Prokuratorska odpowiedź.

Drogą elektroniczną otrzymałem odpowiedź na mój donos z Prokuratury Generalnej.

Orzełek w koronie

Warszawa, dnia 20. 04. 2010 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

PROKURATURA GENERALNA

BIURO PROKURATORA GENERALNEGO

ul. Barska 28/30

02-315 WARSZAWA

PG VII Ko 427/10

Pan                                  

Zbigniew Grabowski           

[mailito: …]                      

W odpowiedzi na pismo nadesłane drogą elektroniczną w dniu 13 kwietna 2010 r. do Prokuratury Generalnej uprzejmie informuję:

Jeżeli oczekuje Pan przedmiotowej korespondencji uprzejmie proszę o usunięcie braków formalnych, które uniemożliwiają nadanie mu biegu.

Stosownie do art. 119 § 1 k.p.k. Pismo procesowe powinno zawierać:

 1. oznaczenie organu do którego jest skierowane oraz sprawy której dotyczy

 2. oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo

 3. datę i podpis składającego pismo.

Podpis składającego powinien być własnoręczny a pismo przesłane w formie dokumentu elektronicznego nie spełnia tego warunku, stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130 z 2001 r., oz. 1450 z późn. zm.) i postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r. sygn. I KZP 39/09, OSNKU Nr 5, poz. 36.

mgr Anna Czarnecka         

prokurator               

Prokuratury Okręgowej      

Warszawa Praga w Warszawie  

delegowana do Prokuratury Generalnej

podpis nieczytelny          

Katyński zatrzask sumienia.

Zdjęcia Władimira Putina i Donalda Tuska w uścisku. Działo się dnia 10 kwietnia 2010 roku w LXX rocznicę mordu katyńskiego na lotnisku wojskowym pod Smoleńskiem, gdzie kilkanaście godzin wcześniej tragicznie zginął prezydent Polski wraz ze swoją małżonką i 94 ważnymi osobami życia politycznego Polski.

Tu są zdjęcia:

 http://www.rp.pl/galeria/11,1,459744.html

http://www.se.pl/multimedia/galeria/39725/premierzy-tusk-i-putin-na-miejscu-katastrofy/

Zatrzask (zamek, zamknięcie, zasuwa) jest to rodzaj guzika, zwykle metalowego ale bywa też plastykowy, składającego się z dwóch części: jedna z wgłębieniem, druga z odpowiednią wypukłością, które wchodzą jedna w drugą. Służy do zapinania bluzek, czapek, rękawiczek, pokrowców i temu podobne. Jest to również zamek sprężynowy do drzwi, szuflad lub okien, w którym zapadka zaskakuje automatycznie, bez użycia klucza.

Sumienie (skrupuły) jest to właściwość psychiczna, która charakteryzuje się zdolnością pozwalającą odpowiednio oceniać własne postępowanie jako zgodne lub niezgodne z przyjętymi normami etycznymi (moralnymi) czyli co jest dobre a co złe w postępowaniu własnym lub innych ludzi; świadomość odpowiedzialności moralnej za swoje czyny, postępowanie. Poczucie winy.

Wywołać konstytuantę!

  

 

Podstawowe założenia do dyskusji nad nową Konstytucją.

Nazwa państwa:

POLSKA  RZECZPOSPOLITA NARODU

 1. Bogactwa naturalne występujące w: geosferze, biosferze i atmosferze są własnością Narodu. Jest to „pożyczka” od naszych jeszcze nie narodzonych wnuczków, ale zapłacona krwią naszych praprzodków w walce o niepodległość.

 2. Dziedzictwo Narodowe, to nasza historia, kultura i język ojczysty. Podlegają one powszechnej ochronie.

 3. Ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze władz:

 • ustawodawcza ma stanowić prawa;

 • wykonawcza ma rządzić i egzekwować prawa;

 • sądownicza rozstrzyga spory w oparciu o precedens;

 • informatyka, to jest zarządzanie informacją: przechowywanie, zabezpieczanie przed zniszczeniem oraz udostępnianie każdemu.

 1. Prawo tworzy się za pomocą ATP = algorytm tworzenia prawa na podstawie pięciu pewników:

 • życie jest najwyższą wartością;

 • wolność jest przypisana do życia;

 • czas i natura tworzą prawo;

 • rodzina jest gwarancją trwania;

 • praca jest źródłem dobrobytu.

 1. Każdy ma prawo do prawnej ochrony na równych prawach.

 2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest kasztel, który obejmuje obszar jednego gimnazjum. Zaś państwo podzielone jest na powiaty i województwa.

 3. W obowiązkowych i tajnych wyborach, w okręgach jednomandatowych, wybierani są: kasztelan, starosta, powiatowy: lekarz, kurator i prokurator oraz radny, poseł i senator.

Algorytm Konstytucja Pewnik Władca Zdrada

Trauma Piotra Winczorka.

Wyprowadzić państwo z traumy. Piotr Winczorek, 11-04-2010. Źródło:

www.rp.pl/artykul/460122_Winczorek__Wyprowadzic_panstwo_z__traumy.htm

P. Winczorek jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą od prawa konstytucyjnego. Ośmielam się nie zgadzać z opinią P. Winczorka, który w swoim artykule napisał między innymi:

Mandat prezydenta uznaje się za wygasły w razie śmierci jego piastuna. Obowiązki i uprawnienia prezydenta przejmuje z tą chwilą marszałek Sejmu. Nie składa swojego urzędu ani nie traci mandatu poselskiego, lecz pełni je nadal.

Ponadto na skutek mojej pisaniny, otrzymałem miedzy innymi taką oto opinię z Demokratycznego Koła Poselskiego, skład którego stanowi trzech posłów: Filar Marian, Lis Bogdan, Widacki Jan:

Witam, zdaje sie jednak , że Pan Marszałek Komorowski nie pełni funkcji Prezydenta, a jednynie przejął do czasu wyboru nowego obowiązki – nie jest Prezydentem.

Opinie takie uważam za prawnicze dywagacje.

Konstytucja, jako akt najwyższej rangi państwa, nie został napisany dla prawników lecz dla nas, pospolitych i zwykłych zjadaczy chleba, przed zakusami i zapędami rządzących w obronie przed odbieraniem nam naszych podstawowych praw i wolności. W tym sensie, każdy z nas jest konstytucjonalistą i każdy z nas ma prawo do własnej interpretacji tego co jest bezpośrednio zapisane w Konstytucji Polski.

A w art. 132. Konstytucji napisano:

„Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem.”

Artykuł ten jest jednym poprawnym zdaniem napisanym w języku polskim. Tam nic nie pisze na temat tymczasowego pełnienia funkcji prezydenta RP. Każdy, kto chce, może to sobie sprawdzić. Konstytucja jest dokumentem powszechnie dostępnym w internecie, chociażby na stronie Prezydenta RP.

Ponadto wypada zauważyć, że zgodnie z Konstytucją RP, (art. 198.) prezydent RP odpowiada, miedzy innymi przed Trybunałem Stanu. Natomiast marszałek Sejmu takiej odpowiedzialności nie ponosi. Logicznym jest więc, że za pełnienie najważniejszej funkcji publicznej (chociażby było to tymczasowe) w Polsce nie można: odpowiadać i nie odpowiadać przed Trybunałem Stanu. Obecna Konstytucja jest jedną całością i jej zapisów, szczególnie z art. 131. 2. 1) nie można wyizolowywać z całości tej Konstytucji aby pełnić, bez żadnej odpowiedzialności, funkcję prezydenta RP. Wszelkie opinie prawnicze były i są potrzebne ale podczas tworzenia konstytucyjnych zapisów. Natomiast ich interpretacja prawnicza po fakcie jest zbędna, każdemu kto posiadł zdolność czytania ze zrozumieniem tekstu napisanego. Z tego też powodu opinię Ob. P. Winczorka uważam za bezzasadną. Myślę też, że wykazałem to dostatecznie jasno.

Prócz tego, a może przede wszystkim, pozostaje jeszcze zwykła ludzka: prawość, przyzwoitość, sumienność, uczciwość i rzetelność. Tego wszystkiego bardzo brakowało, i jak widać, nadal brakuje polskim politykom.

D. Tusk. Niedopełnienie obowiązków.

 

Ob. Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Barska 28/30

02-315 WARSZAWA

na adres: wia@ms.gov.pl

ponownie na adres: pr.bpk@ms.gov.pl

Na podstawie art. 304 kpk, moim zdaniem, premier, jako najwyższy urzędnik władzy wykonawczej państwa polskiego, Ob. Donald Tusk, w sprawie śmierci prezydenta Polski, profesora Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki wraz z 94 innymi bardzo ważnymi osobami pełniącymi najwyższe urzędy w państwie, nie dopełnił obowiązków poprzez swoich ministrów oraz podległe mu służby.

Niedopełnienie obowiązków polega tym, że na lotnisku wojskowym w Smoleńsku, które nie spełnia warunków lotniska międzynarodowego, nie było polskiego kontrolera lotów, który akceptował by poczynania ruskich kontrolerów, zaś cała procedura winna być niezależnie nagrywana. To przecież chodziło o Prezydenta Polski, Narodu który wraz z uchodźstwem liczący blisko 60 mln Polek i Polaków.

Ob. Donald Tusk nie wyciągnął żadnych wniosków z katastrof lotniczych:

 • na Gibraltarze 4 lipca 1943 r., w której zginął, premier Polski, generał broni Władysław Sikorski. Katastrofa po dziś dzień stanowi pilnie strzeżoną tajemnicę państwa brytyjskiego;

 • w Mirosławcu 23 stycznia 2008 r. Samolot transportowy CASA C-295M rozwozi uczestników konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Zginęło 20 wysokich rangą lotników.

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

Urząd Prokuratora Generalnego nie potwierdza otrzymania poczty elektronicznej, co jest sprzeczne z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego.

B. Komorowski. Przekroczenie uprawnień.

 

Ob. Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Barska 28/30

02-315 WARSZAWA

na adres: wia@ms.gov.pl

ponownie na adres: pr.bpk@ms.gov.pl

Na podstawie art. 304 kpk, moim zdaniem, marszałek Sejmu, Ob. Bronisław Komorowski, przekroczył swoje obowiązki przewidziane Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o art. 131. 2. 1) oraz art. 132. tejże Konstytucji, które cytuję poniżej. Z tych zapisów jednoznacznie wynika, że nie można być jednocześnie prezydentem Polski oraz marszałkiem Sejmu Polskiego.

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

Konstytucja Rrzeczypospolitej Polskiej.

 

Artykuł 131.

2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie:

   1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,

Artykuł 132.

Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem.

 

Druga lista katyńska.

Lista pasażerów samolotu rządowego TU-154 M, który rozbił się pod Smoleńskiem w dniu dzisiejszym, lecącego z oficjalną delegacją do Katynia dla uczczenia LXX rocznicy Mordu Katyńskiego. Lista według MSWiA:

 1. Lech Kaczyński, prezydent RP

 2. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta RP

 3. Ryszard Kaczorowski, były prezydent RP

 4. Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

 5. Ewa Bąkowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

 6. gen. broni Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych

 7. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP

 8. Anna Maria Borowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

 9. Bartosz Borowski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

 10. gen. dyw. Tadeusz Buk, przedstawiciel Sił Zbrojnych

 11. gen. bryg. abp Miron Chodakowski, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

 12. Czesław Cywiński, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK

 13. Leszek Deptuła, poseł

 14. ppłk Zbigniew Dębski, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari

 15. Grzegorz Dolniak, poseł

 16. Katarzyna Doraczyńska, Kancelaria Prezydenta

 17. Edward Duchnowski, sekretarz generalny Związku Sybiraków

 18. Aleksander Fedorowicz, tłumacz języka rosyjskiego

 19. Janina Fetlińska, senator

 20. Jarosław Florczak, funkcjonariusz BOR

 21. Artur Francuz, funkcjonariusz BOR

 22. gen. armii Franciszek Gągor, szef Sztabu Generalnego WP

 23. Grażyna Gęsicka, posłanka

 24. gen. bryg. Kazimierz Gilarski, przedstawiciel Sił Zbrojnych

 25. Przemysław Gosiewski, poseł

 26. ks. prałat Bronisław Gostomski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

 27. Mariusz Handzlik, minister w Kancelarii Prezydenta

 28. ks. prałat Roman Indrzejczyk, kapelan prezydenta

 29. Paweł Janeczek, funkcjonariusz BOR

 30. Dariusz Jankowski, Kancelaria Prezydenta

 31. Izabela Jaruga-Nowacka, posłanka

 32. o. Józef Joniec, prezes Stowarzyszenia Parafiada

 33. Sebastian Karpiniuk, poseł

 34. wiceadm. Andrzej Karweta, dowódca Marynarki Wojennej

 35. Mariusz Kazana, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego w MSZ

 36. Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich

 37. gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki, Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari

 38. Stanisław Jerzy Komorowski, wiceminister obrony narodowej

 39. Paweł Krajewski, funkcjonariusz BOR

 40. Andrzej Kremer, wiceszef MSZ

 41. ks. Zdzisław Król, b. kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej

 42. Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 43. Janusz Kurtyka, prezes IPN

 44. ks. Andrzej Kwaśnik, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich

 45. gen. Bronisław Kwiatkowski, przedstawiciel Sił Zbrojnych

 46. Wojciech Lubiński, lekarz prezydenta

 47. Tadeusz Lutoborski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

 48. Barbara Mamińska, osoba towarzysząca

 49. Zenona Mamontowicz-Łojek, prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej

 50. Stefan Melak, przewodniczący Komitetu Katyńskiego

 51. Tomasz Merta, wiceminister kultury

 52. Dariusz Michałowski, funkcjonariusz BOR

 53. Stanisław Mikke, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

 54. Aleksandra Natalli-Świat, posłanka

 55. Janina Natusiewicz-Mirer, osoba towarzysząca

 56. Piotr Nosek, funkcjonariusz BOR

 57. Piotr Nurowski, prezes PKOl

 58. Bronisława Orawiec-Loeffler, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

 59. ks. ppłk Jan Osiński, Ordynariat Polowy WP

 60. ks. płk Adam Pilch, ewangelickie duszpasterstwo polowe

 61. Katarzyna Piskorska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

 62. Maciej Płażyński, poseł

 63. Agnieszka Pogródka-Więcławek funkcjonariusz BOR

 64. gen. dyw. bp Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego

 65. gen. dyw. Włodzimierz Potasiński, przedstawiciel Sił Zbrojnych

 66. Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

 67. Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu RP

 68. ks. prof. Ryszard Rumianek, rektor UKSW

 69. Arkadiusz Rybicki, poseł

 70. Andrzej Sariusz-Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich

 71. Wojciech Seweryn, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

 72. Sławomir Skrzypek, prezes NBP

 73. Leszek Solski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

 74. Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP

 75. Jacek Surówka, funkcjonariusz BOR

 76. Aleksander Szczygło, szef BBN

 77. Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu RP

 78. Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka

 79. Izabela Tomaszewska, Kancelaria Prezydenta

 80. Marek Uleryk, funkcjonariusz BOR

 81. Anna Walentynowicz, osoba towarzysząca

 82. Teresa Walewska-Przyjałkowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

 83. Zbigniew Wassermann, poseł

 84. Wiesław Woda, poseł

 85. Edward Wojtas, poseł

 86. Paweł Wypych, minister w Kancelarii Prezydenta

 87. Stanisław Zając, senator

 88. Janusz Zakrzeński, osoba towarzysząca

 89. Gabriela Zych, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń.

  Załoga samolotu:

 90. Grzywna Robert, członek załogi

 91. Januszko Natalia, stewardessa

 92. Maciejczyk Barbara, stewardessa

 93. Michalak Andrzej, członek załogi

 94. Moniuszko Justyna, stewardessa

 95. Protasiuk Arkadiusz, kapitan

 96. Ziętek Artur, członek załogi.

Jeszcze Polska nie zginęła!