37. 21 postulatów z sierpnia 1980 r.

Z okazji XXIX rocznicy „Porozumień sierpniowych 1980 r.” wypada wszystkim przypomnieć te postulaty oraz skonfrontować je z dniem dzisiejszym. Podobno dzisiejsza władza ma korzenie „Solidarności”.

1. Zalegalizowanie niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych.

2. Zagwarantowanie prawa do strajku.

3. Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji.

4. Przywrócenie do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 i studentów wydalonych z uczelni za przekonania, zniesienie represji za przekonania.

5. Podanie w środkach masowego przekazu informacji o utworzeniu MKS oraz opublikowanie jego żądań.

6. Podjęcie realnych działań wyprowadzających kraj z kryzysu.

7. Wypłacenie strajkującym zarobków za strajk, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ).

8. Podniesienie zasadniczej płacy o 2 tys. zł.

9. Zagwarantowanie wzrostu płac równolegle do wzrostu cen.

10. Realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku. Eksport wyłącznie nadwyżek.

11. Zniesienie cen komercyjnych oraz sprzedaży za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

12. Wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz zniesienie przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i aparatu partyjnego.

13. Wprowadzenie bonów żywnościowych na mięso.

14. Obniżenie wieku emerytalnego – dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do 55, lub zapewnienie emerytur po przepracowaniu w PRL 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn.

15. Zrównanie rent i emerytur starego portfela.

16. Poprawienie warunków pracy służby zdrowia.

17. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.

18. Wprowadzenie płatnych urlopów macierzyńskich przez 3 lata.

19. Skrócenie czasu oczekiwania na mieszkania.

20. Podniesienie diety z 40 do 100 złotych i dodatku za rozłąkę.

21. Wprowadzenie wszystkich wolnych sobót wolnych od pracy.

ATP, AWS, Felieton, kraDemocja, Polityka

R.16. Bez rodowodu… 1. O historii i rodzinie.

Z rodowodem są psy i konie. Do nich szczególnie przyległo to określenie. Im ród starszy i znamienitsza rasa, tym cena i splendor wyższy dla właściciele. Czy nie wynika to z tęsknoty za innym życiem? Czy zawsze określenia przypisywane zwierzętom obojętne były ludzkiemu rodowi? Nie! Mamy tego piękne przykłady nie tylko w naszej literaturze, gdzie w bajkach ukryto wszystkie cechy i przywary ludzi: prostych, biednych, mądrych, sprawiedliwych, kochanych, kochających, głupich, złych, chciwych, pyszałkowatych, żądnych władzy i żyjących w nienawiści i zawiści do wszystkich i wszystkiego. Wyliczać można by jeszcze bardzo długo. Nie o to jednak mi chodzi.

Każdy Naród ma prawo do własnej historii. Tej oczywistej prawdy nikt dziś nie kwestionuje. Wielcy i mali polityce naszego państwa podkreślają ważność tej dziedziny w życiu naszego Narodu i każdego człowieka. Na historię składają się jednak losy pojedynczych ludzi ich rodzin, regionu, państwa, świata. Każdy z nas chce znać swoją historię, rodziny i narodu, prawdziwą bez zakłamania i tuszowania. Nie każdemu jest to jednak dane. Dotyczy to tych, których określam „bez rodowodu”. Mają oni zatarty za sobą ślad. Aby odtworzyć swoją historię muszą sami bawić się w detektywa lub historyka. Nie dowiedzą się tego od swoich opiekunów, bo było ich zbyt wielu. Nazbyt wielu jak na liczbę przeżytych lat.

Czy Maria Konopnicka mogła by napisać „Rotę” zaczynającą się od słów: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, gdyby nie znała dobrze swojego rodowodu? Czy możliwe by to było, gdyby nasza wielka poetka i pisarka nie była szczęśliwą matką kochającą nie tylko własne dzieci? Czy możliwe by to było, gdyby nasza poetka nie znała historii naszego Narodu? Czy naprawdę byłoby to możliwe?

Bez rodowodu, jak pies podwórzowy bez budy i pana to wszyscy ci, którzy pamięcią nie zawsze mogą ogarnąć nawet tych najbliższych. Nie zawsze wiedzą co oznaczają słowa: „matka”, „ojciec” czy też „dom rodzinny”. Ich pamięć nie jest zawodna! Zostali pozbawieni tego najbardziej elementarnego i podstawowego ludzkiego prawa, miłości rodzicielskiej przez tych, którzy spowodowali ich przyjście na ten świat. Zabrakło potem miłości, wiedzy i umiejętności do pokonania tych ogromnych trudności. Gdy doszedł jeszcze brak odpowiedzialności za własne czyny, to ich potomek lub nawet potomkowie powiększyli armię tych „bez rodowodu”. Część z nich, czasami trafia do innych normalnych rodzin, gdzie powoli, czasami odnajdują się w życiu. A jaki jest los tych, którzy nie poszli do rodzin, a zostali w placówce opiekuńczo – wychowawczej? Oni przecież stanowią znakomitą większość tych „bez rodowodu”. Kto im pomoże odnaleźć własny rodowód? Kto im pomoże odnaleźć tożsamość, własne miejsce na tej ziemi?

Łatwo jest spowodować przyjście człowieka na ten, jak niektórzy mówią, najlepszy ze światów. Trudno, niekiedy nawet bardzo trudno, jest doprowadzić do tego, aby z maleństwa nie rozumiejącego ani tego świata, ani swoich najbliższych wyrósł człowiek przygotowany do życia we współczesnym szybko zmieniających się warunkach. Tylko wielka miłość i poświęcenie rodziców dla własnego dziecka jest w stanie pokonać wszystkie trudności stojące na drodze codziennego życia i zrealizować ten jakże wielki i wzniosły cel.

Rodzina podobnie jak i środowisko naturalne istniały od tysięcy lat, a człowiek tylko korzystał z nich nie wnikając głębiej w przyczyny i mechanizmy ich działania. Właśnie dlatego, tak dużo poświęca się uwagi rodzinie i środowisku, gdyż są one obecnie poważnie zagrożone. Dopiero gdy człowiekowi zaczęło brakować świeżego powietrza i czystej wody w oceanach, jeziorach,morzach, rzekach, a nawet i w strumieniach, poważnie zaczęto traktować naturalne środowisko człowieka. Niekiedy jednak proces dewastacji jest tak dalece posunięty, że nie pomagają już żadne zabiegi czynione przez ludzi. Procesy samooczyszczania i samoregulacji są zbyt mocno zniszczone przez człowieka, aby same się odrestaurowały. Zbyt mocno i bezmyślnie ludzie dbali o doraźną korzyść w postępowaniu ze środowiskiem, aby zawsze pamiętać o tym, co jest podstawą życia na naszej planecie. Identyczna sytuacja jest obecnie z rodziną.

Tylko w rodzinie, dzięki wzajemnej miłości między poszczególnymi jej członkami jest możliwe, aby egoistyczne indywidualne cele, dążenia i emocje podporządkować wspólnemu dobru. Te pozytywne więzi emocjonalne z otoczeniem zachęcają niekiedy nawet do reagowania zgodnie z jego oczekiwaniami. Nie tylko jednak dzięki istnieniu rodziny możliwe są narodziny biologiczne człowieka, ale tylko i wyłącznie dzięki prawdziwej rodzinie możliwe są drugie narodziny – duchowe i społeczne. Pod tym względem rodzina nie może być zastąpiona żadną instytucją czy organizacją. Tylko rodzina jest i powinna być źródłem i nadzieją pełnego i prawdziwego człowieczeństwa dla każdego z nas. Tylko wówczas państwo jest silne politycznie, gospodarczo i moralnie, jeżeli rodzina jest zdrowa i silna. Tylko dzięki rodzinie każdy człowiek od najmłodszych lat może realizować swoje wielkie i maleńkie marzenia bez obawy drwin, śmiechu czy nawet wyzwiska albo niedowierzania. Tylko w rodzinie człowiek ma możliwość sprawdzenia siebie, swoich możliwości, marzeń, dążeń i doznań każdego dnia. Tego nie może i nie jest w stanie stworzyć żadna, nawet najlepsza instytucja czy organizacja. Mogą one i powinny natomiast prowadzić działalność zmierzającą ku temu, aby wzmacniać i pomagać rodzinie w rozwiązywaniu jej trudnych i niekiedy bardzo złożonych problemów (Zob. L. Dyczewski, Rodzina polska i kierunki jej przemian, Warszawa 1981, s. 5, 22 i 39).

ATP Felieton Natura Rodzina Życie

R.15. Bez rodowodu… 2. Pierwsze ogniwo czyli o kuratorach i sądach.

Rodzina, w której są dzieci i trwałość jej jest zagrożona, wymaga umiejętnego i mądrego potraktowania oraz odpowiedniego podejścia do tego złożonego zagadnienia. Wiele jest w tym dramatów i nieszczęść. Walą się i giną wówczas w gruzach lata ciężkiej, nieraz mozolnej pracy, z powodu nieumiejętnego budowania szczęścia własnego i swoich najbliższych. Najwięcej jednak w takich sytuacjach cierpią ci, którzy nie zasłużyli sobie na to – dzieci. Ich niemal nikt nie pyta o to, czy chcą takiego lub innego traktowania, czy losu. Niemal nikt nie liczy się wówczas z ich zdaniem, ważniejsze są tu zdania przeważnie jednego z rodziców. Słusznie czy też nie, widać to nieraz dopiero po latach, ale wówczas jest już za późno.

Zanim jednak dziecko czy młodzieniec trafi w tak zwane właściwe ręce, musi przejść odpowiednią szkołę życia. Na razie nie chcę niczego sugerować. W tym miejscu pragnę przedstawić kilka tabel.

Tabela 1.

Małoletni pod nadzorem sądów,

tab. 800 wg.: Rocznik Statystyczny1982., s.478.

Małoletni………………………………………………..1975………1980……..1981

Ogółem………………………………………………..114 220…..173 038….172 668

W tym sieroty naturalne………………………………8 299………6 774…….6 360

W tym umieszczeni: w rodzinach zastępczych…….8 843…….20 402……23 006

i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych…….28 459…….34 623……32 956

Uwaga! Nadzór sądowy sprawowany jest wobec osób małoletnich (poniżej 18 lat), które są sierotami naturalnymi lub których rodziców sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, ograniczył ją lub zawiesił.

Tabela 2.

Zakłady poprawcze, wychowawcze i schroniska dla nieletnich,

tab. 801, źródło: Rocznik Statystyczny 1982

Wyszczególnienie: ………………..1975……….1980……..1981

Zakłady: poprawcze …………………36…………..35………..34

i wychowankowie…………………4 033………2 738…….2 324

Grupy półwolnościowe……………….20………….14…………12

Zakłady: wychowawcze……………..51…………..48…………48

i wychowankowie…………………4 718……….4 107……..4 072

Schroniska dla nieletnich…………..21…………..21………….25

i zatrzymani………………………..777…………730………..766

Tabela 3.

Kuratorzy sądowi zawodowi i społeczni, wg etatów,

tab. 814, źródło: Rocznik Statystyczny 1982, s. 482.

Wyszczególnienie…………………………1975……….1980………1981

Kuratorzy zawodowi: nieletnich………….474………..735………..756

i dorosłych…………………………………..498………..592………..593

Kuratorzy społeczni: nieletnich………12 926……16 634…….15 052

i dorosłych………………………………15 769…….15 403…….14 408

Z tabeli 1 i 3 wynika, że na jeden etat kuratora zawodowego dla nieletnich przypadało blisko 240 spraw w 1975 r., 230 w 1980 r. i 228 w 1981 r. W takiej liczbie nietrudno przecież o pomyłkę. Na tym etapie potrzebne są przede wszystkim, dobre rozpoznania i wysoce trafne decyzje. Nie może być tu mowy o pomyłce! Ten okres w życiu dziecka jest bardzo ważny, gdyż najwięcej decyduje on o dalszym jego losie oraz o stosunku do ludzi, którzy będą zajmowali się nim w przyszłości. Jednak już na tym etapie dziecko czy młodzieniec doznaje pierwszego rozczarowania. Nie ma bowiem bliskiego kontaktu z osobą, od której zależy cały dalszy jego los. Mając tyle spraw rocznie, przypadających na jeden etat kuratora zawodowego, nie może on poświęcić dla jednego dziecka czy młodzieńca więcej niż 2 dni w ciągu roku. Po odliczeniu wolnych sobót, świąt i niedziel – tylko jeden dzień w roku. Jeden dzień! Czy w takiej sytuacji kurator zawodowy (etat!) jest w stanie pilnować dziecko do pełnoletności? Jeżeli nie, to kto to zrobi? Okazuje się, że nie ma u nas ani takiej instytucji, ani organizacji, która by to robiła… Jest to bardzo smutne ale niestety prawdziwe.

Ponadto wydaje mi się, iż jest wielkim nieporozumieniem, aby o losach dzieci czy zagrożonej młodzieży decydowali ludzie zajmujący się taką działalnością społecznie, bo przecież na kuratorach społecznych spoczywa głównie cały ciężar odpowiedzialności w takiej sytuacji. Tu statystyka jest bardziej korzystna. Wpada tu średnio około 10 spraw rocznie na jednego kuratora. Ludzie ci mają dużo lepsze rozeznanie w takich sprawach, ponieważ teren ich działalności leży często w pobliżu miejsca ich zamieszkania, choć nie jest to regułą. Ponadto kuratorami społecznymi są z reguły kobiety i osoby starsze. Młodzi jakoś nie garną się do takiej pracy. Dzieci czy młodzież zagrożona pochodzą w przeważającej mierze ze środowisk i rodzin kryminogennych. Czy w takim środowisku są w stanie dobrze pracować kuratorzy społeczni? Czy wystarczające do takiej prac są dobre chęci? Jakie kwalifikacje potrzebne są do takiego zawodu?

Kilka słów należy poświęcić ośrodkom kuratorskim. Jest dla mnie zresztą rzeczą niezrozumiałą, aby sąd zajmował się reedukacją i resocjalizacją dzieci i młodzieży i co najgorsze – że działalność taka opiera się na działalności charytatywnej. Do takiej pracy potrzebni są przecież specjaliści o naprawdę wysokich kwalifikacjach i moralności. Działalność taka powinna charakteryzować się przede wszystkim stałością zapewniającą ciągłość. W przeciwnym wypadku działalność taka przynosi więcej szkody niż pożytku. W działalności takiej nie tylko trzeba, ale należy pomagać dziecku, ale jednocześnie trzeba odpowiednio wpływać na rodziców tych dzieci, aby dom rodzinny nie był dla nich koszmarem, a każdy dzień nie był dzielony na godziny dobre i złe, ponieważ to i tak nie odnosi odpowiedniego skutku. Moim zdaniem, wielkim nieporozumieniem jest to, żeby tego rodzaju działalność prowadziły sądy. Jest przecież w naszym kraju ministerstwo o nazwie oświaty i wychowania. Pierwsze w świeci ministerstwo, które sprawy edukacji narodowej próbowało uporządkować, no ale to było blisko dwieście lat temu…

Przynależność różnych instytucji i organizacji do sytemu sądownictwa sprawia, że w działalności swojej mogą one wesprzeć się autorytetem sądu i jego możliwościami, ale jednocześnie zdarza się, że podopieczni właśnie dlatego tają prawdę przed osobami pracującymi w, lub na rzecz tych instytucji. Czasami starają się nawet wprowadzić sąd w błąd i z reguły są nieufni. Przełamywanie tych barier i nawiązanie niezbędnego kontaktu wymaga wiele wysiłku i czasu. Skąd ma go wziąć, na przykład, kurator zawodowy? Dzieci czują się od razu zagrożone w swojej wolności i więzi z rodziną, gdy dowiedzą się, że sąd zajmuje się ich sprawami. Znają to doskonale z doświadczeń środowiska, w którym najczęściej obcują. Nie jest to niestety oderwane od życia. W tych sprawach jest niemal regułą, że kilku sędziów rozpatruje jedną sprawę. Zdarzają się przypadki, że jest ich niekiedy i pięciu. Wynika stąd ogromna liczba odwołań w tych sprawach. Łącznie orzeczonych rozwodów oraz alimentów na rzecz dzieci w 1981 r. było 115 089 (Rocznik Statystyczny 1982, Rok XLII Warszawa, s. 476, tab. 794). Tu więc należy dopatrywać się pierwszego i najistotniejszego ogniwa gubienia rodowodu małych dzieci.

Nie wnikam w przyczyny, dla których dzieci pozbawione są naturalnych warunków życia w rodzinie. Jest niewątpliwie bardzo złożonym zagadnienie, które wymaga głębokich studiów, oddzielnego i szerokiego potraktowania tego tematu. W dalszej części chciałbym zająć się tymi, którzy w ostateczności trafiają wreszcie, po wielu tarapatach i perypetiach, do odpowiedniej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Jest to liczba dzieci w ciągu roku niemała, 114 220 małoletnich (tabela 1).

ATP Felieton Natura Rodzina Życie

R.14. Bez rodowodu… 3. O domu małego dziecka i innych placówkach.

Zanim przejdę do szerszego omówienia tego zagadnienia przedstawię jeszcze jedną tabelę z placówkami opieki całkowitej dla dzieci i młodzieży.

Tabela 4.

Placówki opieki całkowitej, tab. 657, 658, 659 i 710 w 1981 r.

Nazwa placówki

1. Domy dziecka i młodzieży z liczbami: Dzieci 20355 i

Zakładów…..477 Wychowawców bd Miejsc 22360 Dzieci w zakładzie 47

2. Specjalne zakłady wychowawcze dla dzieci i młodzieży: Dzieci 43354 i

odpowiednio 519…………………..bd………….bd………………………..83

3. Pogotowia opiekuńcze z liczbami:……Dzieci w ciągu roku 58377 i

odpowiednio 49………………….770………..2382………………………49

4. Domy małych dzieci z liczbami:………Dzieci w ciągu roku 5764* i

odpowiednio 62…………………..bd…………4737** ………………….. 76

5. Rodzinne domy dziecka z liczbami:…..Dzieci 369 i

odpowiednio 62…………………..bd………….435…………………………7

Gdzie: Dzieci w zakładzie – dane te wynikają z podzielenia liczby miejsc przez liczbę zakładów. W przypadku specjalnych zakładów wychowawczych z podzielenia liczby dzieci przez liczbę zakładów. bd – brak danych; * łącznie z przebywającymi matkami, w 1981 r. 283 matki; ** łącznie z miejscami dla matek, w 1981 r. 163 miejsca.

Źródło: Rocznik statystyczny 1982 s. 415, 416, 436 i Rocznik statystyczny szkolnictwa 1978/79 s. 218.

Jak widać, tabela 4 nie jest kompletna. Roczniki nie podają wyczerpujących danych. Brak szczególnie wiadomości o wychowawcach. Nie wiadomo ilu ich pracuje w poszczególnych rodzajach placówek. Natomiast tam, gdzie ta liczba jest podana, nie wiadomo czy jest to liczba etatów. Nie ma takich informacji nawet w tak specjalistycznych rocznikach jak „Rocznik statystyczny szkolnictwa”, a szkoda, bo wiele można z takiej informacji się dowiedzieć.

Struktura placówek opieki całkowitej jest tak zorganizowana, jak gdyby celowo zakładano gubienie rodowodu i więzi z rodziną. Przybywa tu jeszcze jeden resort specjalizujący się w wychowaniu. Chodzi oczywiście o domy małego dziecka podległe resortowi zdrowia. Domy małego dziecka są to instytucje państwowe, które roztaczają opiekę i zajmują się wychowaniem dzieci w wieku od zera do trzech lat. Istnieją hipotezy poparte odpowiednimi badaniami, że przeżycia w wieku niemowlęcym oraz we wczesnym dzieciństwie nie tylko decydują o cechach osobowości człowieka dorosłego, lecz że niekiedy nawet pozwalają przewidzieć te cechy (E. R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1972, s. 126; T. Z. Król; Potrzeba afirmacji u młodzieży wychowywanej w środowisku domowym i zakładowym, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1979, nr 4).

Jakie może wynieść doświadczenia z domu małego dziecka człowiek mający aż trzy lata? Jak widać z tabeli 4, średnio na jeden dom przypada 76 dzieci. Oznacza to, że różne są domy, o liczbie większej lub mniejszej. Jak zaspokoić w takich warunkach podstawowe potrzeby, przede wszystkim potrzeby duchowe? Jak ma odnaleźć swoje miejsce ten mały człowiek zagubiony w dziecięcym tłumie już na początku swojej drogi życiowej? Nie będę opisywał tu choroby sierocej (Zob. M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warszawa 1980, s. 497 – 500) bo nie jest to moim celem. Pragnę tu zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę. Nie wiadomo ile piastunek przypada na jedno dziecko. Z moich informacji, jakie udało mi się zebrać i zaobserwować, wynika, że zapewne jest to liczba duża, nawet bardzo duża, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że opiekę nad dziećmi trzeba sprawować przez 24 godziny. Dzieci takie wymagają szczególnie troskliwej opieki, aby zaspokoić ich podstawową potrzebę poczucia bezpieczeństwa i przywiązania do jednej osoby. I nikt tu nie powiedział, że musi to być akurat pielęgniarka. Temu kto wymyślił domy małego dziecka, gdybym miał możliwość wręczyłbym medal: „Za głupotę w dziedzinie psychologii i pedagogiki”.

Gdy jednak mimo wszystko dziecko przyzwyczai się do swoich opiekunek, domu i wrośnie jako tako w środowisko, następuje przekazanie go do innej placówki pod inny resort. Z dzieckiem przechodzą tylko skąpe akta dotyczące jego stanu przede wszystkim prawnego, zdrowotnego i materialnego, a wiek dziecka wynosi aż trzy lata. Urywają się niemal wszystkie więzi łączące dziecko z tym starym otoczeniem. Po przekazaniu dziecka nikt niemal nie interesuje się jego dalszym losem. Jest to po prostu niemożliwe. Wciąż przybywają nowe dzieci, a niekiedy i na miejsce w domu małego dziecka trzeba czekać. Coś trzeba zrobić z takim małym człowiekiem, dla którego zabrakło miejsca w najbliższym domu. Przebywa więc w szpitalu lub zostanie przekazane do domu dziecka w innej miejscowości, gubiąc za sobą rodowód. Niekiedy zdarza się i tak, że po jakimś czasie ktoś dostrzega, że dziecko nie pochodzi z regionu, gdzie znajduje się aktualnie i ponownie zostaje przeniesione tym razem już na właściwe miejsce.

W innych przypadkach, gdy dziecko ma więcej niż trzy lata, najczęściej pierwszą osobę urzędową, z którą styka się, jest pracownik milicji. Stosunek dzieci i młodzież do milicji jest taki sam jak do instytucji sądowych, o których wcześniej wspomniałem. Dziecko lub młodzieniec zostaje zabrany do milicyjnej izby dziecka (Zob. M. Kalinowski, Profilaktyczna działalność Izby Dziecka MO w Warszawie, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1979, nr 2; T. Ulasz, Działalność opiekuńcza i wychowawcza Milicyjnej Izby Dziecka, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 1983, nr 1; R. Juras, Krótkotrwała izolacja nieletnich i jej skutki wychowawcze, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 1980, nr 3). Po bardzo niedługim pobycie, maksymalnie 30 dni, niekiedy nawet kilkakrotnym, znowu zmienia się resort sprawujący opiekę, ale nie jest to regułą. Stąd dzieci mogą trafić do sądu lub do odpowiedniej placówki opiekuńczo – wychowawczej.

W tym miejscu nasuwa się kilka pytań? Czy możliwe jest prawidłowe określenie całej złożonej struktury osobowości człowieka? Do dyspozycji jest przecież tak niewiele czasu i nie są to przecież normalne warunki, w których człowiek zawsze postępuje inaczej niż na wolności. Czemu mają służyć takie izby? Nikt mi nie powie, że tam wychowuje się dzieci i młodzież. Na poznanie dziecka potrzeba przecież czasu o wiele dłuższego niż kilkadziesiąt dni. Aby możliwe było wychowanie, musi być zapewniona ciągłość tego procesu, a po przekazaniu dziecka dalej jest to niemożliwe, bo znowu są inne sprawy na głowie, inne dzieci wymagają rozpoznania.

Z izby dziecka niekiedy można trafić do pogotowia opiekuńczego. Tu dziecko powinno przebywać do trzech miesięcy. Po tym okresie dziecko dość mocno przywiązuje się do opiekunów. Toż to jawny gwałt zadawany z rozmysłem. Czy nie jest to przerażające? Bywa jednak i tak, że okres ten jest przekraczany ze względu na brak miejsc w odpowiedniej placówce. Ten okres trzech miesięcy potrzebny jest po to, aby określić kim to dziecko jest, aby na tej podstawie skierować do właściwej placówki. Dopiero wówczas z odpowiednią dokumentacją dziecko takie może być tam przyjęte, bo każdy z przyszłych jego opiekunów musi wiedzieć z kim ma do czynienia i nieważne jest przy tym, że czasami popełnione są błędy (M. Klimowa, Problemy sieroctwa oraz formy jego kompensacji, III Konferencja Pedagogiki Opiekuńczej, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 1979, nr 9). Nikt nie weźmie niemal całkiem nieznanego dziecka. Mamy zresztą odpowiednie w tym względzie przepisy, a przepis wiadomo, dla niektórych rzecz święta. Dzieje się tak już u nas od bardzo dawna, a dla niektórych jest to już całe życie…

Przy każdej przymusowej przeprowadzce coś z małego, ale przecież człowieka ulatuje, a pozostaje przekonanie, że nie on jest tu najważniejszy. On jest potrzebny tylko po to, aby ci wszyscy ludzie mieli się czym zajmować i za co brać pieniądze. Zamiast od razu przydzielić odpowiednich opiekunów włóczy się dziecko po świecie, mieszając dziecięcą wyobraźnię ciągle nowymi nieznanymi ludźmi i miejscami. Zatraca się w jego pamięci obraz serdeczności i pragnienia przywiązania się do kogoś, kto jest tylko dla mnie, a nie dla całej grupy, czy domu. Przez ten trwający niekiedy ledwie kilka miesięcy okres wiele zmienia się w psychice małego człowieka. Nie jest to doceniane od bardzo dawna. Nie szanuje się podstawowej potrzeby przywiązania do ludzi, przedmiotów i otoczenia. Nie dostrzega się na ogół występującej bardzo silnie u dzieci osieroconych i porzuconych potrzeby posiadania jakiejś własności: lalki, książki, roweru lub innego przedmiotu, którym można swobodnie dysponować. Zdarza się natomiast tak, że wszystkie małe łóżeczka są jednakowo posłane i na każdym z nich siedzi lalka. Czasami te lalki są jednakowo ubrane i jednakowo siedzą. Jest to dla mnie przerażający obraz. Czy wynika to z niewiedzy? Czy ci co tak postępują, mają tak samo w swoim domu? Dla kogo są takie sypialnie, w których stoją jednakowe łóżka? Dla kogo to jest? Dla ludzi? Dla małych ludzi?

ATP Felieton Natura Rodzina Życie

R.13. Bez rodowodu… 4. Pierwsza refleksja.

Dorośli mają swoje karty praw: górnika, stoczniowca, nauczyciela i inne. Nie wolno na przykład długoletniego pracownika bez jego zgody przenieść na inne stanowisko pracy, a cóż dopiero mówić o przeniesieniu do innego zakładu pracy, nie wspominając o tym, że ten zakład może znajdować się w innej miejscowości. To jest wprost niewyobrażalne dla niektórych. Co to jednak znaczy długoletni pracownik? Dziecko w stosunku do przebytych lat jest w porównaniu z takim długoletnim pracownikiem – jest starcem!

Długoletni pracownik potrafi zaprotestować, ma swoich bliskich, którzy mu w tym pomogą. Może zasięgnąć rady prawnika lub nawet oddać sprawę do sądu. Dziecku nie pomoże natomiast nikt. Kurator mimo najszczerszych chęci nie jest w stanie. Rodzicom odpowiada taka sytuacja, mają po prostu problem z głowy. Uważam, że właśnie wobec takich rodziców przede wszystkim powinien obowiązywać przymus pracy. Rodzice z tej obowiązkowej pracy powinni pokrywać całkowite koszty utrzymania ich dzieci. Za brak miłości do własnego potomstwa powinno się płacić i to drogo, i nie powinno tu być najmniejszego pobłażania. Tylko środkami materialnym można najskuteczniej oddziaływać na ludzi dorosłych. Dziecko nie powinno nikomu dawać dodatkowych przywilejów w kolejce po mieszkanie czy inne korzyści materialne. Dziecko to przede wszystkim obowiązki, wielkie obowiązki, a nie przywileje. Tylko ludzie prawidłowo wywiązujący się z obowiązków powinni mieć możliwość a nie obowiązek korzystania z przywilejów. Całe społeczeństwo nie może przecież ponosić odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie nieodpowiedzialnych rodziców. Jak długo jeszcze: nieroby, pijacy i mali cwaniaczkowie będą żerować na własnym rodzicielstwie? Jak długo jeszcze będą ponosiły karę dzieci za to, że obdarzeni zostali takimi właśnie rodzicami?

Dlaczego ciągle występuje tyle ogniw nim dziecko trafi w tak zwane właściwe ręce? Czy w każdym z tych ogniw można jedynie liczyć na to, że każdy kto będzie zajmował się dzieckiem będzie to robić zgodnie z nałożonymi nań obowiązkami i wykaże odrobinę miłości, czułości i zrozumienia? Czy na większy wysiłek ponad nakazane przepisami obowiązki można liczyć? Czy każde dziecko musi przechodzić ten ludzki tygiel nieszczęść (I. Jundził, Zarys pedagogiki opiekuńczej (skrypt), Uniwersytet Gdański 1975, nr 9). Dlaczego dzieci wychowywane na wsi pakowane są w miejskie warunki i odwrotnie? Obowiązki mogą wiele nakazywać, ale nie nakażą nigdy jednak takiej miłości, jakiej oczekuje i ma najświętsze i niepowtarzalne prawo oczekiwać od swoich opiekunów dziecko. Aby było inaczej, mniej musi być ogniw i opiekunów w życiu każdego dziecka. Potwierdzeniem moich uwag są badania przeprowadzone przez Z. Lubowicz (Stan zdrowia wychowanków domów dziecka i nerwicopochodne objawy zachowania, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1982, nr 9) z Instytutu Badań nad Młodzieżą. Stwierdza ona co następuje. „Zaskakująco wysokie są odsetki dzieci, które przebywały w trzech (15,2 %) oraz czterech (5,7 %) placówkach. Zarówno czas, jak i charakter placówki były różne. Niektóre z dzieci przeszły przez wszystkie instytucje opiekuńcze w naszym systemie opieki. Czym jest spowodowana taka sytuacja? Czy względami organizacyjnymi, czy też nieświadomością osób odpowiedzialnych za skutki takiego postępowania?” I nieco dalej. „Z analizy zgromadzonego materiału wynika, że tylko u 16,3 % wychowanków domów dziecka nie obserwuje się żadnych zaburzeń w zachowaniu”. Tu chciałbym dodać jeszcze jedno pytanie. Czy w którejkolwiek placówce opiekuńczej lub wychowawczej wisi maleńka karteczka z treścią:

Nikt w tym tygodniu nie został uderzony.

Każdy, bez względu na to kim by nie był, kto bierze na siebie obowiązek opieki nad niechcianymi dziećmi, jest zobowiązany wzorowo wywiązywać się z tych obowiązków. Dlaczego więc instytucje państwowe, biorąc na siebie obowiązki z natury należące do rodziców, nie postępuje tak jak najlepsi rodzice? Jest to postępowanie, którego nie boję się porównać z postępowaniem złych macoch lub ojczymów i to takich, którzy nie akceptują obcych dzieci. Czy sprawowanie funkcji rodzicielskich sprowadza się się tylko do zapewnienia wiktu i opierunku (M. Klimowa, Problemy sieroctwa oraz formy jego kompensacji. III Konferencja Pedagogiki Opiekuńczej, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1979, nr 9)?

Czy w taki sposób traktuje się dzieci i młodzież w większości polskich rodzin? Gdyby tak było, inny byłby nasz kraj i nietrudno odpowiedzieć sobie na to pytanie, jaki byłby to kraj.

Jaki ma być ten mały człowiek, który poddany jest takim torturom psychicznym? Czym ma być dla niego to, co nazywa się domem rodzinnym? Dom rodzinny to przecież pierwsze i podstawowe ogniwo miłości i poszanowania drugiego człowieka. Dom rodzinny to również okolica i to wszystko co zawierają wielkie słowa: patriotyzm i Ojczyzna. Jakie utrwalają się doznania, pojęcia i wspomnienia z tamtych lat? Wreszcie kim ma być on sam, jeżeli od najmłodszych nie miał stałych i prawdziwych przyjaciół wśród ludzi dorosłych? Do kogo ma mieć pretensje o to, że nie zabezpieczono mu podstawowych potrzeb wieku dziecięcego czy młodzieńczego? Jest tylko jeden tego wszystkiego adresat – państwo. Bo państwowy jest dom z odpowiednim szyldem. Państwowe jest łóżko, szafa, obrazek na ścianie. Nawet majtki też są państwowe, zaopatrzone w odpowiedni numer. Państwowe! Nie moje! Nie nasze! Adresat nieznany, bezimienny, nijaki i niewyobrażalny nawet w przebogatej dziecięcej wyobraźni. Państwo to my, a państwowe to nie nasze? Jak ma to zrozumieć dziecko? Czy ono też jest państwowe? Czy może należy do rodziców? Kto i jak umie to wytłumaczyć małemu człowiekowi? Kto to mu wytłumaczy? Kto znajdzie tyle cierpliwości i czasu, przede wszystkim czasu? Ile potrzeba lat, aby to zrozumieć? Ile potrzeba na to lat aby nie trzeba było patrzeć z dołu do góry?

ATP Felieton Natura Rodzina Życie

R.12. Bez rodowodu… 5. O wychowawcach.

Wciąż, mimo wielu osiągnięć w dziedzinie nauk pedagogicznych i psychologicznych postępuje się wbrew tym osiągnięciom. Deptany jest dorobek wielu ludzi, którzy całe swoje życie poświęcili, aby na ustach dziecka jak najczęściej gościł uśmiech, a w małym serduszku zamieszkała radość. I nie potrzeba tu sięgać do obcych wzorów. Mamy przecież takich wspaniałych wychowawców, jak: Józef Czesław Balicki, Kazimierz Jeżewski, Janusz Korczak czy Kazimierz Lisiecki.

Ludzi bezinteresownych gotowych poświęcić się dla innych jest niestety za mało. Zbyt mało, aby wszystkim dzieciom stworzyć naturalne warunki życia lub zbliżone do nich. Nie na darmo przecież chcąc komuś źle życzyć mówi się: „abyś uczył cudze dzieci”. Wychowywanie obcych dzieci jest jeszcze trudniejszym zagadnieniem. Nauczyciel nie musi cały dzień obcować z uczniami, a wychowawca musi przebywać stale ze swoimi wychowankami. Musi codziennie być przygotowany na to, żeby odpowiedzieć na setki prostych i nieraz bardzo skomplikowanych pytań. Pytania takie rodzą się w każdej dowolnej sytuacji i trzeba nieraz bardzo wielkiego doświadczenia życiowego i wiedzy, aby nie popełnić błędu i zaspokoić dziecięcą ciekawość. Bardzo ważne jest, aby wychowawca własnym poziomem posiadanej wiedzy umiał się dostosować do poziomu dziecka. Jest to jedna z trudniejszych umiejętności. Nauczycielowi nie zawsze takie umiejętności są potrzebne.

Czy nie jest to dziwne zjawisko, że zdając sobie sprawę z doniosłości problemu, jakim jest wychowywanie dzieci i młodzieży, nie było odpowiedniej instytucji przygotowującej do pełnienia takiej funkcji? Przecież już ponad pół wieku temu, między innymi, J. Cz. Babicki postulował, żeby przygotowywać odpowiednio przyszłych adeptów do tego trudnego i bardzo odpowiedzialnego zawodu wychowawcy. Kto dziś więc może być u nas wychowawcą – inżynierem dziecięcych umysłów i charakterów? „Dobór wychowawców jest przypadkowy i oparty na zasadzie selekcji negatywne, gdyż warunki pracy i płacy w domach dziecka są gorsze aniżeli w szkołach (Raport o stanie oświaty w PRL, Warszawa 1973, s. 164). Kto nie nadaje się lub nie może być nauczycielem, może być jeszcze wychowawcą, bo wychowawca może ponoć wyrządzić mniejsze zło niż nauczyciel. Czy aby na pewno? Często od wychowawców nie wymaga się nawet ogólnego przygotowania pedagogicznego. Wynika stąd ogromna płynność kadry pedagogicznej i jest to największa płynność spośród wszystkich zawodów zaliczanych do nauczycielskich.

Zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych do swojego zawodu wychowawców jest przecież ogromne. Wystarcz wspomnieć o domach dziecka, internatach czy bursach. Odrębnym i bardzo złożonym zadnieniem jest feminizacja zawodu nauczycielskiego. Chłopcom w odpowiednim wieku bardzo potrzebny jest kontakt z mężczyzną, do którego mają niemal całkowite i bezgraniczne zaufanie. Kobieta, choćby chciała i starała się jak najlepiej, tej potrzeby nie zaspokoi nigdy. Nawet w nauczaniu takich zawodów jak stoczniowiec czy górnik nauczycielki nie należą do rzadkości. Smutne to, ale niestety prawdziwe.

Za czasów Piasta Kołodzieja, dy chłopiec skończył siedem lat, urządzano wielkie święto rodowe. Dokonywano wówczas tak zwanych „podstrzyżyn” a chłopiec od tej pory przechodził spod matczynej opieki pod ojcowską kuratelę. Od tego czasu chłopiec taki bywał niemal wszędzie z ojcem, niekiedy nawet i na wyprawach wojennych. No, ale to było bez mała ponad tysiąc lat temu…

Role wychowawców w życiu pełni każdy z nas, bez względu na pełnioną funkcje i zawód. Wychowanie to przecież „świadomie organizowana działalność ludzka, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka” (W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1973, s. 164). Świadome więc, a nie przypadkowe! Do pełnienia powszechnej roli wychowawców nikt nie jest obecnie przygotowany, skoro nie wykształci się wychowawców. Nawet przyszłych rodziców nie przygotowuje się do tej najważniejszej życiowej funkcji. Wielu ludzi nawet wysoko utytułowanych uważa, że wychowawców nie ma potrzeby specjalnie przygotowywać. Gdyby było inaczej, już dawno postulat J. Cz. Babickiego zostałby zrealizowany i cała dyskusja byłaby bezprzedmiotowa. Szkoda, naprawdę wielka szkoda, że przez tyle lat ta sprawa nie została w odpowiedni sposób unormowana. O wiele prościej byłoby dziś rozwiązywać wiele problemów.

Wychowawcą być to niby takie proste, każdy z nas przecież pełni tę rolę… Jest tylko pewna drobna różnica między wychowawcą a dozorcą. Inne są też różnice w sferze uczuć między dziećmi a dorosłymi. Nie każdemu jest dane umieć tak jak dziecko „cieszyć się i smucić, kochać i gniewać, obrażać i wstydzić, obawiać się i ufać” (J. Korczak, Pisma wybrane, t. II, Warszawa 1978, s. 142). Jeżeli nie posiada się tego, trzeba by przeszły wychowawca znał ten dziecięcy elementarz psychologiczny. Bez takich umiejętności trudno jest mówić o świadomym wychowywaniu i prawdziwym wychowawcy (F. Moskal, Obraz wychowawcy w opinii byłych wychowanków, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1982, s.7). Dlatego praca w placówkach opieki całkowitej wymaga, według mnie, szczególnych umiejętności. Czy może w nie wyposażyć jakakolwiek szkoła czy uczelnia? Czy wystarczy sama nauka? Czy może trzeba ukształtować osobowość przyszłego wychowawcy? Czy właśnie tu nie powinno być więcej ogniw sprawdzających przeszłego wychowawcę nim podejmie on właściwą pracę wychowawczą?

Zerwać różę nie jest trudno, ale zerwać tę różę w taki sposób, aby zostały w niej kropelki rosy, to wymaga już pewnego poczucia piękna, umiejętności i wiedzy. Bez tych kropelek rosy róża będzie tylko różą – pięknym, ale smutnym kwiatem. Dla mnie róża z tymi kropelkami rosy jest bliższa, ponieważ posiada pewne cechy ludzkie.

ATP Felieton Natura Rodzina Życie

R.11. Bez rodowodu… 6. O domu dziecka.

Dlaczego ciągle w naszym kraju domy dziecka i młodzieży są molochami, liczącymi ponad sto dzieci? Czy jest tam miejsce na małą ludzką istotę? Czy wszystko musi być takie wielkie? Dlaczego domy dziecka są ciągle przepełnione? Dlaczego domy dziecka to przeważnie budynki stare i zaniedbane? Dlaczego znajdują się gdzieś na uboczu? Dlaczego domy dziecka usuwane są z piękniejszych miejscowości wczasowych? Tak jakby chciano ukryć te dzieci przed światem. Jakby nie państwo sprawowało opiekę nad tymi dziećmi, a ktoś, kto ma dobre serce, ale mało pieniędzy i robi wszystko, aby tym dzieciom zapewnić jako taką egzystencję materialną, zapominając o potrzebach duchowych. Tak jakby zabrakło w tym względzie i umiejętności, i wiedzy. Jest to niestety, za mało, o wiele za mało jak a potrzeby małych starców.

Domy dziecka nie są przykładem prawdziwego życia rodzinnego czy wychowania, ale są przykładem życia akurat odwrotnego – degeneracji i dewastacji życia nie tylko rodzinnego, ale i zaprzeczeniem instynktu macierzyńskiego. Największym i najcięższym błędem, o czym wcześniej wspomniałem, jest płynność kadry, szczególnie pedagogicznej (Zob. J. Małecki, Jeszcze o statucie domu dziecka, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1982, nr 7).

W związku z problematyką rodziny statystyka podaje, ile mamy rozwodów i alimentów na rzecz dzieci (rozwodów 40224, a alimentów 76863 w 1981 r.), a ilu wychowawców przypada na jednego wychowanka w czasie jego pobytu w domu dziecka? O tym prawdopodobnie można by dowiedzieć się jedynie z akt ministerialnych. Jak wygląda rodzina, w której dochodzi do rozwodu, chyba nie trzeba nikomu o tym mówić. Wiele na ten temat powstało książek i filmów pokazujących dramaty ludzi dorosłych i wplecione w to przeżycia dziecka, odbijające się na całym dalszym jego życiu. O „rozwodach” w domach dziecka nie ma u nas jakoś rozpraw sądowych, bo kogo w nich oskarżać? Na straży ładu i porządku w domu dziecka stoją urzędnicy coraz to wyższego szczebla. Oni również zmieniają się niekiedy nawet i częściej niż pracownicy domów dziecka.

Od lat mówi się o reformie w oświacie, ale nic nie wspomina się reformowaniu wychowania. Czy jest to tylko niedopatrzenie? Czy można mówić o reformowaniu oświaty nie wspominając nawet o tym, że powinno się zreformować placówki opiekuńcze? Czy znowu oświata to nie wychowanie lub odwrotnie, tak jak z wychowawcą i pedagogiem? Instytucje opiekuńczo – wychowawcze zawsze pozostawały na uboczu oświaty, a jest to temat i problem od bardzo dawna, dla niektórych, nawet bardzo wstydliwy. Dlaczego? Nie jest to jednak obojętne dla tych, którzy tam się znajdują. Ich głosu jednak nikt nie chce słuchać. Pozostają niemal zawsze wołaniem bez echa. Pojedyncze kroki podejmowane przez ludzi niemal nic nie zmieniają. Nie wywierają żadnego wpływu. Jeżeli już coś się dzieje, to jest to mało znaczący efekt w całej działalności tych instytucji.

Od lat nie największym zainteresowaniem cieszy się los dzieci oddanych pod opiekę państwową. Bo państwowe dla bardzo wielu oznacza tyle samo co… niczyje. Można więc byle jak wywiązywać się z obowiązków, które są nadmierne do otrzymywanych poborów. Nie ma pieniędzy na remonty i bieżące naprawy. Niemal na każdym kroku widoczny jest brak jednego, stałego i porządnego gospodarza. Z każdego kąta wyziera i bije po oczach prowizoryczność rozwiązań nie tylko czysto technicznych. Otoczenie domów dziecka jest przeważnie mocno zaniedbane, porośnięte chwastami, a niekiedy i nawet służy jako wysypisko różnego rodzaju odpadków. Dlatego tereny należące do domów dziecka omijane są przez miejscową ludność jako siedliska zła i zarazy.

Jeżeli kogoś nie stać na dzieci, to po prostu, mieć ich nie powinien. Jest wszakże tu tylko jeden warunek – trzeba mieć troszeczkę przysłowiowego oleju w głowie. Jeżeli już jednak bierze się na siebie tak wielki i bardzo odpowiedzialny obowiązek, należy wwiązywać się z niego naprawdę wzorowo. Niewywiązywanie się z obowiązków wobec dzieci powoduje nieobliczalne straty i szkody przede wszystkim moralne, a te są już najczęściej nie do naprawienia. Tak dzieje się w każdej rodzinie. Mamy nawet w tym względzie odpowiednie prawo, by złych rodziców pozbawiać praw rodzicielskich – niekiedy na zawsze, ale gdy źle się dzieje w domach dziecka, nawet sądy tu rzadko wkraczają. Bo kogóż oskarżyć o to, że dom od dziesiątek lat nie jest remontowany, a niekiedy grozi nawet zawaleniem? Nie ma wówczas winnego, bo dom jest przecież państwowy i istnieją tu tak zwane trudności obiektywne…

ATP Felieton Natura Rodzina Życie

R.10. Bez rodowodu… 7. Druga refleksja.

Moim skromnym zdaniem: domy dziecka i młodzieży, domy małego dziecka, pogotowia opiekuńcze i milicyjne izby dziecka powinny być zamierającymi formami opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Placówki te są na ogół wyobcowane i odizolowane od życia rodzinnego. Zbyt wielka jest różnica między życiem w takiej placówce a życiem w rodzinie. Niemal każdy po wyjściu z domu dziecka kompletnie nie jest przygotowany do samodzielnego życia. Życie to przecież nie tylko czynności samoobsługowe. Każdy kto był w domu dziecka nauczony jest żyć wyłącznie konsumpcyjnie, na cudzy rachunek, nie dając od siebie w zamian niemal nic. Takie błędy wychowawcze są naturalną cechą tych placówek. Zbyt brutalna potem jest rzeczywistość. Dlatego moment przekroczenia „dorosłości (18lat ?) jest dla młodych ludzi bardzo bolesny i frustrujący. Niekiedy potrzeba kilku lat, aby stanąć na własne nogi i jako tako zespolić się ze społeczeństwem, aby nikt nie musiał patrzeć z politowaniem na byłych wychowanków domu dziecka. Nikt nie lubi litości. Niestety, nie zawsze wystarcza sił, aby pokonać te wszystkie przeciwności losu i wówczas następuje ucieczka od życia w alkoholizm, lub co ostatnio jest modniejsze – narkomanię. Stamtąd już, niestety, niemal nie ma powrotu. Często wówczas słyszy się uwagę „on (ona) był w domu dziecka”. To niemal wszystko wyjaśnia. Gdy byli młodsi też to wszystko wyjaśniało. Gdy coś zginęło w klasie, na koloni lub w innym miejscu, a w gronie byli oni, też wszystko było jasne. Zawsze zaczynało się od przesłuchania lub rewidowania tego – z domu dziecka. Nikt zazwyczaj nie stanął w obronie takiego dziecka czy młodzieńca. Zawsze i niemal w każdych okolicznościach w takich sytuacjach wszystko było i nadal jest jasne…

Na poparcie swojego wniosku przytoczę, może zbyt obszerny, ale wymowny cytat Urie Bronfenbrennera. Nie dotyczy on co prawda domów dziecka, ale ma swoją wymowę, a o to właśnie mi przede wszystkim chodzi. „Jednocześnie jednak inne badania wykazują, że nawet matka, u której trudno dopatrywać się kwalifikacji do pełnienia tej roli, może w znacznym stopniu pobudzić rozwój głęboko upośledzonego dziecka, jeżeli tylko stworzy warunki sprzyjające ukształtowaniu się między nią a dzieckiem silnej i trwałej więzi uczuciowej. Najpoważniejszym tego dowodem jest znakomite studium Skeelsa (1966). Zainteresował się on losami osób, które 30 lat wcześniej, gdy zaczynał swój eksperyment – badał jako dzieci upośledzone umysłowo przebywające w zakładach specjalnych. Podzielił je wówczas na grupę eksperymentalną i kontrolną. Pierwszą stanowiło trzynaścioro dzieci trzyletnich, które oddano pod opiekę stanowego zakładu dla upośledzonych umysłowo z tym, że każde dziecko trawiło do innej „sali”.

Dzieci z grupy kontrolnej pozostawiono w dotychczasowym, również zakładowym, środowisku – sierocińcu dla dzieci. Po półtora roku, bo tyle przeciętnie wynosił oficjalny czas trwania eksperymentu, w grupie eksperymentalnej stwierdzono podniesienie się ilorazu inteligencji średnio o 28 punktów (od 64 do 92), w grupie kontrolnej natomiast ujawnił się spadek ilorazów inteligencji średnio o 26 punktów. Po zakończeniu eksperymentu udało się znaleźć osoby, które zgodziły się na prawną adopcję dzieci oddanych „matkom” zakładowym. W trzydzieści lat później ustalono, że wszystkich trzynaścioro badanych z grupy eksperymentalnej utrzymywało się samodzielnie, jedenaścioro ukończyło szkoły średnie, a cztery osoby miały za sobą przynajmniej rok studiów college’u. Wszyscy badani z grupy kontrolnej albo zmarli wcześniej, albo nadal przebywali w zakładach (U. Bronfenbrenner, Czynniki społeczne w rozwoju osobowości, „Psychologia wychowawcza” 1970, nr 2).

Dlaczego nie przeprowadza się u nas badań nad losami byłych wychowanków domów dziecka? Byłoby to bardzo interesujące badania, z których należało by wyciągnąć odpowiednie wnioski (Zob. J. Raczkowska, Państwowy dom dziecka, Stan aktualny i możliwości doskonalenia, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1980, nr 10). Z moich obserwacji i informacji wynika, że byłyby to często bardzo smutne, a nawet tragiczne opisy losów wychowanków domów dziecka. To przecież u nas mówi się, że człowiek jest najwyższym dobrem. Powinno się więc temu największemu dobru stworzyć najwłaściwsze warunki dla jego prawidłowego i harmonijnego rozwoju.

Dzieciństwo to przecież przedsionek życia. Za nim dopiero zaczyna się to wszystko, co powoduje, że człowiek cieszy się tym, co nazywamy życiem, i nie chodzi tu przecież o byle jakie życie, ale o życie szczęśliwe – życie, z którego czerpie się pełnymi garściami jak z zaczarowanego źródła obfitości, które zaspokaja potrzeby zarówno fizjologiczne, duchowe, jak i materialne. Przejście przez ten przedsionek życia ludzkiego jest najważniejsze. Od niego zależy bowiem wszystko. Brudu bałaganu nie przyćmi potem nic! Nawet najwspanialszy obraz choćby był w złocie i diamentach, bo na to aby to docenić trzeba wiedzieć co to jest piękny obraz i złoto i diament. Gdy przychodzi się z dołów gdzie nie ma miejsca na miłość, tam nie wolno wymagać miłości i przyjaźni. Obraz, złoto i diament może okazać się tylko nic nie wartym świecidełkiem, na które po prostu nie zwraca się najmniejszej nawet uwagi.

Dzikim egzotycznym zwierzętom buduje się ogrody zoologiczne. Nie zamyka się ich tam jednak w klatkach, aby każdy mógł je sobie dokładnie obejrzeć, ale stwarza się warunki maksymalnie zbliżone do naturalnych, gdyż w przeciwnym wypadku zwierzę po prostu zdycha. Podobnie ma się rzecz z roślinami. Chcąc je hodować należy stworzyć im warunki naturalnego bytowania. Podobnie jest i z człowiekiem. Wymaga naturalnego środowiska, a tym środowiskiem od tysięcy lat była i na razie jeszcze jest rodzina. Prawdziwa rodzina! Rodzina, której nie grożą rozwody. Rodzina, która jest złączona ze sobą na dobre i złe. I nie prawdą jest, że rodzina dobra to taka, gdzie jedno z rodziców jest z wykształcenia pedagogiem. Jak dotąd nie stwierdzono prostej zależności między wykształceniem a efektem pracy wychowawczej.

Jakie jeszcze formy życia można zapewnić dzieciom porzuconym przez rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi? Czy odpowiadają one naturalnej potrzebie dziecka? Istnieje wiele form zapewniających opiekę dzieciom, o których jeszcze nie wspomniałem. Źle by było gdybym przedstawił tu tylko swój stosunek do już omawianych instytucji. Mamy przecież takie formy opieki nad dzieckiem, jak adopcja, rodzina zastępcza, rodzinne domy dziecka i ogniska wychowawcze. Do wszystkich tych form ustosunkuję się kolejno w dalszej części. Zupełnie odrębnego podejścia i potraktowania wymaga zagadnienie: specjalnych zakładów wychowawczych, zakładów poprawczych i wychowawczych, schronisk dla nieletnich i grup półwolnościowych. To zagadnienie jest już całkowitym tematem tabu. Nie podejmuję się w tym miejscu omawiać tego tematu. Mogłoby to spowodować niepotrzebne rozrośnięcie się tego opracowania i zagubienia celu jaki sobie postawiłem.

ATP Felieton Natura Rodzina Życie

R.9. Bez rodowodu… 8. O adopcji i rodzinie zastępczej.

Czym według mnie jest adopcja? Próbą, czasami nawet udaną, którą porównałbym z wychowaniem lwa na zwierzę domowe. Tak jak to jest w matematyce, nauce nie zajmującej się jednak życiem jako takim. Milion przykładów nie potwierdza reguły, ale jeden kontrprzykład obala ją. Przyczyn i błędów adopcji nie będę tu analizował (M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warszawa 1980, s. 474, 475 i 503). Największym jednak złem jakie można wyrządzić dziecku jest przekazywanie go za granicę. Jest to niestety możliwe w naszym kraju. Co na tym zyskujemy? Dolary, a może jeszcze inne bardziej namacalne dowody wdzięczności owych rodziców? Kto i w jaki sposób ocenia wówczas przydatność na rodziców te osoby, które chcą adoptować dziecko?Jakie przyjmowane są wówczas kryteria ocen? Jakie wreszcie są losy dzieci, które nie spełniły pokładanych w nich nadziei przez owych rodziców?

Adopcja jest to, moim zdaniem, bardzo źle pojęte dobro dziecka i powinna być jako taka zabroniona, gdyż nie tylko dla mnie, jest to tak zwany handel żywym towarem. Przez adopcję odbiera się dziecku nie tylko nazwisko, lecz coś więcej, tak jak w przypadku tego lwa. Każdy człowiek jest przecież jedynym i niepowtarzalnym cudem natury. Podobnie jest i z bańką mydlaną. Mieni się ona wszystkimi kolorami tęczy tylko wówczas, gdy jest ona w słońcu, lub nawet w sztucznym ale odpowiednim świetle. Łatwo jest jednak uszkodzić taką bańkę i pryska wówczas czar kolorów. Nigdy już jednak nie uda się ponownie odtworzyć takiej samej bańki z tej samej kropelki wody mydlanej.

Kiedy i jaki moment z życia adoptowanego dziecka z jego przeszłości zostanie odtworzony przez niego lub kogoś innego, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Nie chodzi tu o dziecko. Przecież taka matka czy ojciec mogą mieć jeszcze inne dzieci, a te, adoptowane być może będą szukały swojego rodowodu, a potem może rodzeństwa? Kto im wówczas zabroni tego? Czy rodzeństwo nie ma prawa do siebie? Oni przecież względem siebie są braćmi lub siostrami! Łączy to ich w sposób naturalny na całe życie, a adopcja ingeruje i niszczy w bezmyślny sposób więzi braterstwa. Gdy zostaną jednak odkryte te więzi, a tak niestety bywa najczęściej, zawsze potem powstają inne nienaturalne stosunki z odzyskanym rodzeństwem. Każdy człowiek ma przecież prawo do swojego rodowodu, miejsca urodzenia, do swojej ojczyzny, mimo że ani ojca, ani matki, ani też Ojczyzny człowiek nie wybiera sobie sam…

Najwłaściwszymi formami opieki nad dzieckiem uważam pozostałe formy. W tych przypadkach dziecko pozostaje sobą, zna swoją historię, nazwisko, swoje miejsce na ziemi i wie czego może oczekiwać od swoich obecnych opiekunów i otoczenia. Najstarszą formą opieki sierot jest rodzina zastępcza. Ta forma rozwinęła się pod koniec XVI w. We Francji. W naszym kraju przyjęła się dopiero w latach międzywojennych (J. C. Babicki, Formy opieki społecznej, „Opiekun społeczny”, 1973 nr 6). Rodziną zastępczą powinna być najbliższa rodzina dziecka, bo tylko członkowie takiej rodziny są w stanie dostrzec w dziecku jakieś powiązania z najbliższą rodziną. Tylko oni są w stanie tolerować jakieś dziwactwa u dziecka, gdyż dostrzegają w tym charakter jednego z członków swojej rodziny. Być tolerancyjnym i rozumieć swoich najbliższych znaczy rozumieć i dziecko, bo w nim jak w zwierciadle odbijają się osobowości niemal wszystkich członków danego rodu i jest to do zaakceptowania i zniesienia przez nich samych. Zupełnie inaczej jest w rodzinach zastępczych, gdzie nie są one spokrewnione z dzieckiem. Tam bardzo trudno jest dostrzec cechy charakteru dziadka, babci, wujka, stryjka czy nawet dalekiej kuzynki. W rodzinach zastępczych w 1978 r. przebywało 14994 dzieci (Rocznik statystyczny szkolnictwa 1978/79, Warszawa 1979, s. 220). Jest to liczba według mnie zbyt mała. Za wolno postępuje ten proces.

Popełniane są jednak i tu błędy przy kierowaniu do rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Do najcięższych błędów zaliczam rozdzielania rodzeństw. Rzadko, ale jednak zdarzają się jeszcze taki przypadki. Błędy takie popełniane są przez tych, którzy zajmują się taką działalnością. Należy roztoczyć nad tym odpowiednią kontrolę, co postulował już J. Cz. Babicki już w 1937 r., a ci co dopuścili się takiego przestępstwa powinni na zawsze być usuwani z prowadzenia tego rodzaju działalności.

ATP Felieton Natura Rodzina Życie

R.8. Bez rodowodu… 9. O rodzinnych domach dziecka.

Tradycja rodzinnych domów dziecka wywodzi się z działalności K. Jeżewskiego w Komitecie Kościuszkowskim, który powstał w 1905 r. Z tego komitetu wyłoniło się Towarzystwo Gniazd Sierocych, a jego twórca K. Jeżewski całkowicie poświęcił się działalności opiekuńczo – wychowawczej.

W 1978 r. były w naszym kraju tylko 62 rodzinne domy dziecka i przebywało w nich 369 dzieci (Rocznik statystyczny szkolnictwa, 1978/1979, Warszawa, s. 220). Jest dla mnie niemal szokujące, żeby tak mało i wolno powstawały te formy opieki nad dziećmi. Istnieją one od 1958 r. (M. Pęcherski, System oświaty w Polsce Ludowej na tle porównawczym. Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Wrocław 1981, s. 267). Wynika stąd, że średnio rocznie powstaje ich tylko trzy. W tym miejscu pragnę powtórzyć za I. JundziŁ: „W ciągu 40-letniej działalności Towarzystwa Gniazd Sierocych w Polsce wychowało 1000 sierot. Towarzystwo istniało do roku 1945, w którym zlikwidowano dotychczasowe formy opieki nad dzieckiem, powołując do życia państwowe domy dziecka. Od 1957 r. zaczęto coraz częściej wysuwać postulaty tworzenia, oprócz domów dziecka, rodzinnych domów dziecka”.

Rodzinnym domom dziecka należy stwarzać jeszcze lepsze warunki bytowe od istniejących. Tworzenie takich domów powinno wypływać z autentycznej potrzeby danej społeczności. Taki dom powinien funkcjonować na konkretnym terenie i przyjmować tylko i wyłącznie dzieci z tego terenu, ponieważ tylko ludzie znający takie dzieci i ich rodziny są w stanie zwracać uwagę na los tych dzieci, gdyż znają je już od dawna i w dalszym ciągu obcują z nimi na co dzień. Wcześniej czy później dzieci i tak dowiedzą się, że ich dom jest odwiedzany w celach kontroli i rodzi to tylko niepotrzebne sytuacje w takiej rodzinie. Jeżeli bowiem powierza się komuś wychowanie cudzych dzieci, powinno stworzyć się takie warunki prawne, bytowe i finansowe (Zob. J. Czyżyk, Rodzinne domy dziecka, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1980 nr 6), aby ludzie ci naprawdę byli w stanie stworzyć wzorcowe warunki rodzinne dla tych dzieci, aby mieli oni możliwość wpływać na inne rodziny przykładną miłością rodzicielską do nie tylko swoich dzieci. Tylko przez rodzinne domy dziecka można pokazać i wpływać na inne rodziny. Najważniejszą rzeczą w wychowaniu jest poczucie bezpieczeństwa, miłość i dobry przykład. Inne sprawy są drugorzędne i nie wywierają pożądanych efektów.

Rodzinne domy dziecka powinny prowadzić normalne rodziny i to co najmniej z dwójką własnych dzieci. Opinia o przydatności do prowadzenia takiego domu przez inną rodzinę powinna być wydana przez aktualnie prowadzących rodzinny dom dziecka na podstawie odpowiedniej praktyki w takim domu. Gdy jednak już jakaś rodzina zostaje zakwalifikowana do prowadzenia rodzinnego domu dziecka żadne środki materialne ani finansowe nie powinny być przeszkodą dla takiej rodziny. Jest to przecież praca przez 24 godziny i to bardzo ciężka i trudna niemal bez urlopu. Czy można taką pracę w ogóle ocenić? Nie! Serca i miłości dzielonej między własne i obce dzieci nie da się wymierzyć w złotówkach ani w żadnej innej walucie. Należy więc stworzyć odpowiednie warunki prawne i finansowe, aby rodzina, która wybierze tak trudną pracę, nie musiała balansować jak linoskoczek w przepisach prawnych i finansowych. Od takiej pracy nie można przecież uciec potem na emeryturę. O tym też należy pamiętać.

Ludzi do prowadzenia rodzinnego domu dziecka należy bardzo starannie dobierać. Aby to było możliwe, należy przede wszystkim stworzyć odpowiednią zachętę finansową, aby mówiąc krótko, było z kogo wybierać. Ci, którzy zostaną jednak w końcu zakwalifikowani i tak przecież przeznaczą te pieniądze tylko i wyłącznie dla swojego domu, ale jest tu tylko jeden warunek. Oni muszą czuć się jak u siebie w domu. Tak jak każda normalna rodzina posiadająca własny zagwarantowany przysłowiowy kąt. Bez obawy, że ktoś kiedyś może taką rodzinę pozbawić tego domu. Zbyt mało i zbyt wolo powstają rodzinne domy dziecka. Wynika to, moim zdaniem, miedzy innymi z utrudnień administracyjnych. Zdarzają się jednak natomiast przypadki, że rodziny, które podjęły się tego niezmiernie trudnego zadania rezygnują z tego (Zob. J. Raczkowska, Rodzinne domy dziecka i ich problemy, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1979 nr 9). Wiedzą, że wyrządzają wielką krzywdę dzieciom, ale nie mają sił walczyć z głupotą i niekompetencją tych od kogo to jest uzależnione. Niekiedy muszą z tego zrezygnować, aby ratować swoje zdrowie. Zawsze robią to w ostateczności, kiedy naprawdę nie ma już innego wyjścia, a chcą ocalić przynajmniej swoją własną rodzinę i aby ich dzieci nie musiały pójść w obce ręce. Kto wówczas jest temu winien? Kto wówczas ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy? Dlaczego nikt nie staje przed sądem? Kto cierpi na tym najwięcej?Czy w takiej sytuacji naprawdę nic się nie stało? Kogo obchodzą zawiedzione dziecięce nadzieje na miłość rodzicielską, na prawdziwy dom, na dom w którym jest mama i tata? Kogo obchodzą piękne dziecięce smutne oczy pełne łez?

ATP Felieton Natura Rodzina Życie