C.25. Dyskryminacja.

 Pierwotny tytuł:

Zawieszone. Prześladowanie polityczne.

Zmieniłem na jak wyżej.

Zawiesić, wedle słownika języka polskiego, oznacza: wstrzymać na pewien czas, odłożyć na później (dziś tylko w odniesieniu do czynności urzędowych) pozbawić kogoś na pewien czas prawa wykonywania czynności urzędowych.

Prześladować oznacza: 1. robić stale przykrości, szykany, wyrządzać krzywdy; gnębić, uciskać, szykanować; 2. nieustannie nagabywać o coś, nudzić, dokuczać, niepokoić czymś; wmawiać albo wymawiać coś komuś; przen. nie dawać komuś spokoju, istnieć stale w czyjejś świadomości, zmuszać kogoś do nieustannego myślenia o czymś.

Polityka oznacza:działalność władzy państwowej, rządu w dziedzinach społecznej, gospodarczej, kulturalnej, wojskowej i innych, dotycząca spraw wewnętrznych państwa lub stosunków z innymi krajami; działalność grupy społecznej, partii, osoby mająca zwykle na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej; cele i zadania takiej działalności, metody realizacji tych zadań; przen. pot. czyjeś zręczne, przemyślane postępowanie w celu osiągnięcia określonych zamierzeń. Polityka, to również sztuka osiągania celów. A jak sztuka, to nie każdy do tego nadaje się. Tak jak nie każdy nadaje się do tworzenia muzyki.

Przykładem prześladowania mnie z przyczyn politycznych jest prokuratura w Wejherowie. Otóż prokurator mgr Dariusz Witek – Pogorzelski w piśmie pod datą 4. 07. 2008 r. (nadane 9. 07. 2008 z godz. 17) napisał: przesyłka zawierająca pismo procesowe nie może być kierowana na skrytkę pocztową adresata, ani też doręczane przez skrytkę. Pomimo dokonania zamachu na moją rodzinę. W kilkanaście dni później z tejże skrytki pocztowej zostaje odebrane postanowienie z dnia 21. 07. 2008 r. (nadane 25. 07. 2008 r. z godz. 17) którego autorem jest prokurator, mgr Krystyna Sztygiel. Takie działanie poważa tylko zaufanie do organu państwa, które jest obwarowane najwyższą szkodliwością społeczną.

Myślę, że dostatecznie udowodniłem, iż jestem prześladowany z przyczyn politycznych od śmierci moich rodziców w 1954 r. W Polsce, nie tylko w stosunku do mnie, bezpardonowo łamane są nasze podstawowe prawa opisane w Konstytucji III RP lub PRL bis (w skrócie KRP) a wcześniej PRL. Beneficjentami czyli korzystającymi z przywilejów i dochodów byli i są, wyłącznie uczestnicy okrągłego stołu z 1989 r. Dowodem są generałowie Jaruzelski i Kiszczak. Do dziś nie został rozliczony sądownie i publicznie Grudzień 1970 r. które tylko z rzadka nazywane jest powstaniem narodowym.

W preambule obecnej Konstytucji zapisano: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane …

Prawo do sądu art.: 45, 78, 173, 176 KRP oraz możliwość kontaktowania się z tym organem państwa art. 49 KRP są podstawowymi prawami człowieka i obywatela każdego cywilizowanego państwa. Brak fizycznej realizacji tych praw dowodzi, że Polska jest biurokratycznym, korupcyjnym i korporacyjnym system prawnym, którego podstawowym celem, jako państwa prawników, jest obrona zastanego stanu prawnego. PZPN jest tego tylko stanu potwierdzeniem. Wypada tu przytoczyć również art. 44 KRP: Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn. Moje poglądy polityczne są podstawą do prześladowania. Jest to złe miejsce do życia zwykłych ludzi. Ale ja, z woli moich rodziców, lub z woli Boga (jak kto woli) urodziłem się tu, w Polsce,i tu też chcę dokończyć swój żywot. Najchętniej w sposób naturalny.

AWS Bezprawie Bielanka Tatowe ZSRR

 P. s. Dyskryminacja to, ograniczenie prawne stosowane przez jedno państwo względem drugiego; upośledzenie albo prześladowanie ludzi ze względu na ich pochodzenie, przynależność klasową, narodową, rasową, wyznaniową itp.

Art. 32 KRP: 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

C.24. Prośba o pomoc do HFPC.

Drogą elektroniczną zwróciłem się o pomoc do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka = HFPC. Nie otrzymałem nawet potwierdzenia otrzymania mojego listu. Nie dziwię się. Albowiem tam, pod linkiem pomoc prawna stoi napisane, że HFPC zastrzega, iż: ze względu na ogromną ilość otrzymywanych skarg, wniosków i pytań – odpowiedzi na e-maile lub inne wiadomości zostaną wysłane tylko w sprawach, w których Fundacja podejmie wstępną decyzję o możliwej interwencji lub pomocy.

Staram się wykorzystać wszystkie możliwości.

AWS Bezprawie Bielanka Tatowe ZSRR

C.23. Zbrodnia. Paragrafy.

 Kodeks karny, art.:

7. [Zbrodnia i występek]

§ 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.

§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

148. [Zabójstwo]

§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

240. [Niezawiadomienie o przestępstwie]

§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czyny zabronionego określonego w art. … 148, … nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 AWS Bezprawie Bielanka Tatowe ZSRR

C.22. Zbrodnia. Dowody.

 Dzień kolaboranta. Wielkie święto PRL.

Twierdzę, że mój tata, Bronisław Grabowski, został zamordowany przez „władzę ludową” w 1954 r. Dowodami na to są urzędowe dokumenty:

  1. Ob. Grażyna Kaziów, jako zastępca kierownika USC w Lwówku Śląskim pod datą 24. 10. 1989 r. wystawia odpis skrócony aktu zgonu z nr aktu 5/1955/7 (dokument umieściłem wcześniej) na nazwisko Bronisław Grabowski. To jest mój tata. Zgadzają się wszystkie dane;

  2. Ob. Grażyna Kaziów, już jako kierownik USC Gminy i Miasta Lwówek Śląski, pod datą 22 maja 2002 r. (dokument umieściłem wcześniej) napisała między innym: Nie odnalazłam zgonu Pana ojca. Po sprawdzeniu ksiąg od 1954 – 1960 r akt na nazwisko Bronisław Grabowski w naszych księgach zgonu nie figuruje.

  3. Ob. mgr Ludwik Kaziów, jako burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski decyzją z dnia 1. 06. 2003 r. (dokument umieściłem wcześniej) umarza postępowanie administracyjne wszczęte z Urzędu w dniu 4. 06. 2003 r. (to nie jest błąd daty!)w sprawie wymeldowania z pobytu stałego P. Bronisława Grabowskiego z lokalu położonego w miejscowości Bielanka 51, gm. Lwówek Śląski. W uzasadnieniu Ob. Kaziów napisał: Akt zgonu Pana Bronisława Grabowskiego sporządzono na podstawie zezwolenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Lwówku Śląskim z dnia 17. 03. 1955 r.

Konstytucja III RP. Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, Art. 44. Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

AWS Dokument Bielanka Tatowe ZSRR

C.21. Łajdactwa c. d.

Poniżej przedstawiam kolejny i bardzo świeży dowód państwowego bandytyzmu i grabieży naszego gospodarstwa ogrodniczego we wsi Bielanka pow. Lwówek Śląski. Tym razem z-ca burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, mgr inż. Ireneusz Maciejczyk poświadcza zameldowanie mojej mamy, Henryka Grabowska, od 11. 11. 1946 r.

  

Ostemplowałem. Niepoczytalność.

AWS Dokument Bielanka Tatowe ZSRR

C.20. Urzędowe łajdactwo.

Poniżej przedstawiam kolejny i bardzo świeży dowód państwowego bandytyzmu i grabieży naszego gospodarstwa ogrodniczego we wsi Bielanka pow. Lwówek Śląski. Tym razem z-ca burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, mgr inż. Ireneusz Maciejczyk spłodził dzieło swojego życia, które prezentuję poniżej.

  

Ob. Maciejczyk nie wie, że aby kogoś wymeldować niezbędna jest decyzja organu gminy. Stosowne objaśnienie otrzymałem od Rzecznika Praw Obywatelskich, a które umieściłem już wcześniej. Ośmielam się przypomnieć, że mój tata, Bronisław Grabowski, został wymeldowany z dniem 1. 07. 2003 r. Jest to decyzja burmistrza Lwówka Śląskiego, Ob. Ludwik Kaziów. Taką samą decyzję powinienem otrzymać również w stosunku do mojej mamy, Henryka Grabowska. Mnie zaś należy wymeldować również 50 lat po mojej śmierci. Jest to zgodne z Konstytucją III RP. Chodzi o konstytucyjną ochronę praw nabytych.

Ostemplowałem. Niepoczytalność.

AWS Dokument Bielanka Tatowe ZSRR

C.14. Nie ma aktu zgonu mojego taty!

Pismem USC Lwówek Śląski z dnia 22. 05. 2002 r. nr USC-5145/437/2002, Ob. Grażyna Kaziów, tym razem już jako kierownik tegoż urzędu (ten sam podpis) napisała mi między innymi: Po sprawdzeniu ksiąg od 1954 – 1969r akt na nazwisko Bronisław Grabowski w naszych księgach zgonu nie figuruje.

To jaki cudem ta sama urzędniczka, Ob. Grażyna Kaziów, ale jako zastępca kierownika USC, pod datą 24.01. 1989 r. akt zgonu mojego taty wystawiła? Dowód jest poniżej. To się nazywa mataczenie i hucpa, zaś w Kodeksie karnym na takie postępowanie są stosowne artykuły i paragrafy.

AWS Bielanka Dowód Tatowe ZSRR