B.4. EKPC. 4. 11. 1950.

  Europejska Konwencja Praw Człowieka, w skrócie EKPC, została sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r. Władze Polski ratyfikowała ją 19. 01. 1993 r. Cały tekst jest w Dz. U. nr 61, poz. 284 z 10. 07. 1993 r. Pełna nazwa tej konwencji to:

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA

I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI

Preambuła.

Rządy Państw – Sygnatariuszy niniejszej konwencji, członkowie Rady Europy, zważywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych; zważywszy, że owa Deklaracja zmierza do zapewnienia powszechnego i efektywnego stosowania zawartych w niej praw; zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków i że jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest ochrona oraz rozwój praw człowieka i podstawowych wolności; potwierdzając swoją głęboką wiarę w te podstawowe wolności, które są fundamentem sprawiedliwości i pokoju na świecie i których zachowanie opiera się głównie z jednej strony na rzeczywiście demokratycznym ustroju politycznym, a z drugiej – na jednolitym pojmowaniu i wspólnym poszanowaniu praw człowieka, do których się one odwołują; zdecydowane jako Rządy państw europejskich, działających w tym samym duchu i posiadających wspólne dziedzictwo ideałów i tradycji politycznych, poszanowania wolności i rządów prawa, podjąć pierwsze kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji, uzgodniły, co następuje:

ATP Deklaracja Konwencja Preambuła Wolność

B.3. PDPC. 10. 12. 1948 r.

 Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka – PDPC. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało Państwa Członkowskie do opublikowania tekstu Deklaracji i do „spowodowania, aby Deklaracja była rozpowszechniana, pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na status polityczny kraju lub terytorium”.

Wyróżnienia i nazwy artykułów własne.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na Świecie;

zważywszy, że brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, a nadejście Świata, w którym ludzie będą korzystać z wolności słowa i przekonań oraz wolności od strachu i niedostatku, ogłoszono jako najwznioślejszy cel człowieka;

zważywszy, że istotne jest, aby prawa człowieka były chronione przez przepisy prawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi;

zważywszy, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami;

zważywszy, że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludzkiej i w równe prawa mężczyzn i kobiet oraz dały wyraz swojej stanowczej woli popierania postępu społecznego i polepszenia warunków życia w większej wolności;

zważywszy, że Państwa Członkowskie zobowiązały się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych do zapewnienia powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych wolności,

zważywszy, że jednakowe pojmowanie tych praw i wolności ma ogromne znaczenie dla pełnej realizacji tego zobowiązania;

przeto Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i narodów, aby każda jednostka i każdy organ społeczeństwa – zachowując stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły poprzez nauczanie i wychowywanie do coraz pełniejszego poszanowania tych praw i wolności, i aby zapewniły poprzez stopniowe kroki o zasięgu krajowym i międzynarodowym ich powszechne i skuteczne uznanie i poszanowanie, zarówno wśród ludów samych państw członkowskich, jak i wśród terytoriów pod ich jurysdykcją.

Artykuł 1. Wszyscy są woli i równi.

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 2. Każdy ma wszystkie prawa.

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.

Artykuł 3. Każdy ma prawo do życia.

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

Artykuł 4. Zakaz niewolnictwa.

Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.

Artykuł 5. Zakaz tortur.

Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

Artykuł 6. Każdy ma osobowość prawną.

Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.

Artykuł 7. Zakaz dyskryminacji.

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.

Artykuł 8. Prawo do skutecznego odwołania.

Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.

Artykuł 9. Zakaz wygnania.

Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.

Artykuł 10. Prawo do wysłuchania.

Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.

Artykuł 11. Prawo do publicznego procesu.

Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony. Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania lub zaniechania nie stanowiącego w chwili jego dokonania przestępstwa według prawa krajowego lub międzynarodowego. Nie wolno także wymierzać kary wyższej niż ta, która była przewidziana w chwili popełnienia przestępstwa.

Artykuł 12. Prawo do prywatności.

Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.

Artykuł 13. Prawo do miejsca zamieszkania.

Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do swego kraju.

Artykuł 14. Prawo do azylu.

Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 15. Prawo do Ojczyzny.

Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa.

Artykuł 16. Prawo do naturalnej rodziny.

Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.

Artykuł 17. Prawo do własności.

Każdy człowiek, zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności. Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.

Artykuł 18. Prawo do poglądów i religii.

Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

Artykuł 19. Prawo do głoszenia poglądów.

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

Artykuł 20. Prawo do zgromadzeń.

Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia.

Artykuł 21. Prawo do służby publicznej.

Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów.

Artykuł 22. Prawo do rozwoju.

Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych; ma również prawo do urzeczywistniania – poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa – swych praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości.

Artykuł 23. Prawo do pracy.

Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem. Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą pracę. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów.

Artykuł 24. Prawo do urlopu.

Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.

Artykuł 25. Prawo do zdrowia i dobrobytu.

Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny. Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony społecznej.

Artykuł 26. Prawo do nauki.

Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych. Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom.

Artykuł 27. Prawo do kultury.

Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.

Artykuł 28. Prawo do porządku społecznego.

Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane.

Artykuł 29. Każdy ma obowiązki.

Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeństwa. Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 30. Zakaz nadużywania praw.

Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji.

ATP Demokracja Konstytucja Preambuła Traktat

B.2. Konstytucja 3 Maja 1791 r.

 Oblatum de Maii 1791.

[wniesione do akt, zarejestrowane]

Ustawa Rządowa 3 maja 1791 roku.

W imię Boga, w Troycy Świętey jedynego. Stanisław August z Bożej Łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Xsiążę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski y Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwoyney Naród Polski reprezentującemi.

Uznając, iż los Nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucyi Narodowey jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione Rządu Naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną Narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny Naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucyją uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by Naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to Konstytucyi dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.

ATP Demokracja Konstytucja Preambuła Wolność

B.1. Deklaracja niepodległości 4. 07. 1776 r.

 Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych z 4. 07. 1776 r.

[Dodatek własny]

[Respekt] Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś narodu, by zerwał więzy polityczne łączące go z innym narodem i zajął wśród potęg ziemskich oddzielne i równorzędne stanowisko, do którego upoważniają go prawa natury i jej Bóg, to właściwy respekt wymaga, aby naród ten podał powody, które zmusiły go do oderwania się.

[Oczywistość] Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych, że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla szczęścia i bezpieczeństwa.

[Obowiązek] Roztropność, rzecz jasna, będzie dyktowała, że rządu trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających, doświadczenie zaś wykazało też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni. Kiedy jednak długi szereg nadużyć i uzurpacji, zmierzających stale w tym samym kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnej i despotycznej, to słusznym i ludzkim prawem, i obowiązkiem jest odrzucenie takiego rządu oraz stworzenie nowej straży dla własnego przyszłego bezpieczeństwa. Taką właśnie cierpliwość wykazały Kolonie, lecz taka właśnie konieczność zmusza je teraz do zmiany dotychczasowego sposobu rządzenia.

[Tyrania] Historia rządów obecnego króla Wielkiej Brytanii to historia stale powtarzających się krzywd i uzurpacji, które wszystkie miały na celu ustanowienie absolutnej tyranii nad tymi Stanami. Bezstronnemu światu udowodnią to przedstawione fakty:

[wypunktowanie własne]

 • król odmówił swej zgody na prawa najbardziej istotne i konieczne dla dobra publicznego; zabronił swoim gubernatorom ustanawiać prawa wymagające niezwłocznego stosowania, a nabierające obowiązującej mocy dopiero wtedy, gdy uzyskają jego zgodę. Sam jednak niegodziwie to zaniedbywał; zabronił wydawania wszelkich innych zarządzeń służących wielkim skupiskom ludzi, dopóki ludzie ci nie zrezygnują ze swego prawa przedstawicielstwa w ciele ustawodawczym, prawa dla nich nieoszacowanego, a groźnego tylko dla tyranów;

 • zwoływał ciała ustawodawcze nie tam, gdzie zwykle się zbierały, lecz w miejscu niewygodnym i odległym od archiwów, w których przetrzymuje się protokoły publiczne, po to tylko, by móc wymóc na nich zgodę na swe pociągnięcia;

 • ciągle rozwiązywał izby przedstawicielskie za to, iż przeciwstawiały się z męską stanowczością jego zakusom na prawa ludu; po takim rozwiązaniu przedstawicielstw nie zezwalał on długi czas na dokonanie wyboru następnych, przez co władza ustawodawcza, której zniszczyć nic nie zdoła, wracała w ręce szerokich rzesz ludu, aby ją sprawował, kraj zaś jednocześnie wystawiony był na wszelkie niebezpieczeństwa najazdu z zewnątrz jak i na rozterki wewnętrzne;

 • starał się on nie dopuścić do zaludnienia tych Stanów i w tym celu przeciwstawił się naturalizacji cudzoziemców, zabraniając wprowadzenia nowych ustaw zachęcających do imigracji oraz ustanawiając trudniejsze warunki dla nowego zawłaszczania ziemi;

 • utrudniał on wykonanie sprawiedliwości, odmawiając swej zgody na prawa ustanawiające władze sądowe; uzależnił naszych sędziów wyłącznie od swej woli, jeśli chodzi o sprawowanie ich urzędów, wysokość ich pensji i jej wypłatę; utworzył całą masę nowych urzędów i nasłał tutaj szarańczę nowych urzędników, aby nękali nasz lud i zjadali jego zasoby;

 • utrzymywał wśród nas w czasie pokoju stałe wojska, bez zgody naszej władzy ustawodawczej; uczynił wojsko niezależnym i wyższym od władzy obywatelskiej; połączywszy się z innymi starał się podporządkować nas obcemu sądownictwu, którego nie uznaje nasza konstytucja i które nie zostało zatwierdzone przez nasze prawo; wyraził swą zgodę na bezprawne ustawy o kwaterowaniu dużych jednostek zbrojnych wojsk pomiędzy nami; o osłanianiu ich przy pomocy śmiechu wartych procesów od jakiejkolwiek kary za morderstwa, jakich dopuściliby się na mieszkańcach tych Stanów;

 • przecięciu naszego handlu ze wszystkimi częściami świata;

 • o narzucaniu na nas podatków bez naszej zgody;

 • o pozbawieniu nas w wielu wypadkach dobrodziejstwa sądów przysięgłych;

 • o wywożeniu nas za morza celem sądzenia tam za rzekome przestępstwa obrazy;

 • o zniesieniu wolnego systemu praw angielskich w sąsiedniej prowincji i ustaleniu tam arbitralnego rządu, o powiększeniu jej terytorium po to, aby stała się ona równocześnie przykładem i dogodnym narzędziem wprowadzania tych samych absolutnych rządów w tych Koloniach;

 • o odbieraniu nam naszych swobód, znoszeniu najbardziej cennych dla nas praw i zmienianiu w sposób zasadniczy formy naszych rządów;

 • o zawieszaniu naszych własnych ciał ustawodawczych i o tym, że obce sądy posiadają prawo wydawania ustaw dla nas we wszelkich wypadkach; zrzekł się tutaj, ogłaszając, iż jesteśmy wyjęci spod jego opieki i rozpoczął wojnę przeciwko nam;

 • splądrował nasze morza, zniszczył nasze wybrzeża, spalił miasta i zgładził wielu ludzi; równocześnie przerzucił tutaj wielkie armie obcych najmitów, aby dokończyły dzieła śmierci, spustoszenia i tyranii już rozpoczętego wśród okrucieństw i perfidii, które ledwie dadzą się porównać z najbardziej barbarzyńskimi czasami, a które całkowicie niegodne są głowy cywilizowanego narodu;

 • zmuszał on naszych obywateli wziętych do niewoli na otwartym morzu do skierowania broni przeciwko własnemu krajowi, do tego, by stali się katami swoich przyjaciół i braci albo też by padli sami z ich rąk;

 • wzniecał on wewnętrzną rebelię wśród nas i starał się nasłać na mieszkańców naszych kresów bezlitosnych dzikich Indian, których znaną taktyką jest mordowanie ludzi bez względu na wiek, płeć i stan.

[Separacja] W każdej fazie naszego uciemiężenia składaliśmy w jak najpokorniejszy sposób prośby o naprawianie krzywd naszych. Jedyną odpowiedzią na nasze petycje były zwykle ponowne krzywdy. Król, którego tyrański charakter wystąpił wyraźnie poprzez każdy z tych aktów, nie godzien jest, aby być władcą wolnego narodu. Brytyjscy nasi bracia nie mogą skarżyć się, iż nie zwracaliśmy się do nich. Uprzedzaliśmy ich od czasu do czasu o tym, że ich ustawodawstwo próbuje w sposób nieuzasadniony rozciągnąć swą władzę sądową na Stany Zjednoczone. Przypominaliśmy im o okolicznościach, w jakich emigrowaliśmy i osiedliliśmy się tu, odwoływaliśmy się do ich wrodzonej sprawiedliwości i wielkoduszności i zaklinaliśmy ich na węzły naszego pokrewieństwa, aby potępili te nieprawości, które nieuchronnie muszą przerwać istniejący między nami związek i stosunki wzajemne. Jednakże oni również głusi byli na głos sprawiedliwości i pobratymstwa. Dlatego musimy pogodzić się z koniecznością naszego odseparowania się od nich i traktowania ich podobnie jak pozostałe ludy: jako wrogów w czasie wojny, a przyjaciół w czasie pokoju.

[Wolność] Dlatego my, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych Ameryki zebrani na Kongresie Ogólnym, odwołując się do Najwyższego Sędziego Świata, uroczyście ogłaszamy i oświadczamy w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli tych Kolonii, że połączone Kolonie są i mają słuszne prawo być wolnymi i niepodległymi państwami; że zwolnione są one z wszelkich zobowiązań w stosunku do Korony Brytyjskiej i że wszelkie powiązania polityczne między nami a państwem Wielkiej Brytanii są i powinny być całkowicie zniesione, oraz że jako wolne i niepodległe kraje mają one pełne prawo wypowiadania wojny, zawierania pokoju, wstępowania w sojusze, nawiązywania stosunków handlowych i czynienia wszystkiego, do czego mają prawo państwa niezależne. Zobowiązujemy się jeden przed drugim naszym życiem, naszymi posiadłościami i świętym naszym honorem do podtrzymania niniejszej Deklaracji, mając niezłomną wiarę w pomoc boskiej Opatrzności.

ATP Demokracja Niepodległość Preambuła Wolność

F.7. Dydaktyka własność.

Szum wzmagał się w mieście wraz z upływem dnia. A działo się to w piątek. Gdy pierwsi mieszkańcy udawali się do pracy, trudno było nie zauważyć, że na głównym placu miasta (w godzinie śpiocha) bez większego hałasu ustawiono sporych rozmiarów namiot. Z czterech stron tego namiotu, na tablicach, dużymi literami umieszczono napisy: W najbliższą niedzielę odbędzie się dydaktyka własności. Prosimy nie zaglądać.

Gdy dzieci i młodzież była już w szkołach, pod namiot podjechał samochód ciężarowy w asyście policyjnego radiowozu. Po otwarciu namiotu auto wjechało do środka. Minęło trochę czasu zanim wyjechało. Ciężarówka i radiowóz odjechały a na miejscu został jeden mundurowy policjant z rowerem. Pomachał ręką na pożegnanie. Wsiadł na rower i wolno zaczął krążyć po placu. Co jakiś czas stawał i pilnie obserwował.

– Proszę nie zbliżać się do namiotu! – wołał na każdego, kto próbował podejść do namiotu. – Wszystko i każdy będzie mógł sobie obejrzeć. Dydaktyka będzie trwała przez całą niedzielę. Proszę nie zmuszać mnie abym wzywał wsparcie za naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji na służbie. – Mówiąc to lewą rękę z mikrofonem unosił ku ustom.

– Przecież dzisiaj jest piątek. Do niedzieli jest dużo czasu.

– Jak najwięcej mieszkańców musi dowiedzieć się o tym zdarzeniu. Odbędzie się ono w samo południe. Nie dyskutować! Powiadomić znajomych! Odmaszerować!

Policjanci zmieniali się aż do niedzieli a od rana zaczęło przybywać gapiów. Do południa tłum wypełniał cały plac. Kiedy zaczęły bić kościele dzwony, namiot jakby za pociągnięciem jednej ręki opadł na ziemię. Oczom gawiedzi ukazała się okrągła platforma. Na jej środku był wolno obracający się pręgierz. Do niego, za ręce do góry, był ktoś przywiązany. Nad pręgierzem były duże ekrany. Dzięki nim głowa postać przy pręgierzu (teraz zakryta) była dobrze widoczna na całym placu. Obok stał kat.

– Zgodnie z prawomocym orzeczeniem sądu – rozległ się po całym placu: donośny, grzmiący, gromki i silny głos – ujawnię twarz tej oto postać. Osoba ta nie rozumie i nie wie na czym polega prawo do własności. Jako osoba urzędowa zagarnęła cudze mienie. Zedrę też z tej osoby odzienie. Będzie to dobro wspólne i posłuży jako szmaty. Scena ta będzie powtarzana na widocznych tu ekranach aż do zmroku. Kacie! Czyń swoje!

Gdy głos zamilkł, osłona z twarzy zaczęła powolutku unosić się. Jak twarz odsłoniła się, kat jednym ruchem zdarł z postaci odzienie. Została tylko opaska na biodrach.

Wszystkich zamurowało. Słuchać było nawet latające muchy. Po chwili ciężkie westchnienie przetoczyło się przez plac.

– To nasz burmistrz. – Szeptem podawano sobie z ust do ust. – Sami sobie go wybraliśmy.

Definicja Elita Felieton Prawo Władza

U.2. Ż O Ł N I E R Z E !

Wysyłamy Was dziś na wojnę z dala od Ojczyzny. Taka jest potrzeba chwili. Mamy zobowiązania wobec naszych sojuszników, którzy bez naszej waleczności i poświęcenia nie są w stanie poradzić sobie ze światowym terroryzmem. Został on wywołany biedą i pogłębiającą się przepaścią pomiędzy bogatymi a resztą Świata.

To dzięki postawie naszych sojuszników w Polsce zainstalował się największy współczesny system totalitarny – idea komunizmu. Jesteśmy jego spadkobiercami. Przez dziesiątki lat nauczyliśmy się rządzić niepokornymi narodami. Umiemy zadbać o tych, którzy pozostają nam wierni. Albowiem nie należy mylić honoru z honorarium.

Żołnierze! Musicie wiedzieć, że po powrocie, obdarzymy Was dobrami i przywilejami. Jeżeli jednak zdarzy się tak, że Wasze dzieci zostaną osierocone, to my zaopiekujemy się nimi. Oddamy je do bidulca – to jest, do Państwowego Domu Dziecka. Rodzeństwo rozdzielimy, przez adopcję. Do różnych rodzin. Zaś przyznane dobra, odbierzemy i przydzielimy innym, których pierwotnie jakoś pominęliśmy.

Jeżeli Wasz syn zostanie wojskowym, jemu również przyznamy prawa. Kiedy jednak zdradzi nas, biada mu! Gdy będzie budował własny dom, aby tam w gronie najbliższych doczekać końca swojego żywota w walce z chorobami, to my nie pozwolimy dokończyć tej budowy. Nie damy jemu pieniędzy za kwaterę. Zrobimy wszystko, aby tę kwaterę odebrać i nic nie dać w zamian. My, jako władza, musimy stale zabiegać o wierność. Na to potrzebne są pieniądze. Duże pieniądze! Nie możemy więc wywiązywać się z jakichś przeterminowanych zobowiązań.

To Prezydent RP podpisuje ustawy z kruczkami prawnymi. Mianuje: sędziów, dygnitarzy i dostojników państwowych. Tym sposobem, skutecznie zamykamy drogę pospólstwu do dochodzenia praw. Bo dzisiejszy Prezydent RP – wywodzi się z naszej formacji.

Żołnierze! Pamiętajcie więc.

2002 rok, 22 lipca – dzień kolaboranta.

W imieniu III Rzeczypospolitej Polskiej:

( – ) pułkowniki – dyrektory

PRECZYTAJ  ZAPAMIĘTAJ  I  PODAJ  DALEJ

W zależności od potrzeb pisałem: pułkowniki – dyrektory lub funkcjonariusz publiczny.

Adopcja Bidulec Dyrektor Funkcjonariusz Ulotka

Stanowisko Prezydenta III RP.

Dnia 11 marca 2008 8:47 „Kancelaria Prezydenta RP” napisał(a):

Temat: Fwd: Nr BLO-060/6866/04/08/SM

Pan Zbigniew Grabowski

Szanowny Panie

W związku z Pana listem z dnia 9 marca 2008 roku zamieszczamy poniżej treść odpowiedzi wysłanej do Pana w dniu 3 marca br.

Z poważaniem

Małgorzata Świętochowska, specjalista w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP

Pan Zbigniew Grabowski

Szanowny Panie

Uprzejmie informujemy, że Pana list z dnia 6 lutego 2008 roku skierowany m.in. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wpłynął do Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP.

Z poważaniem

Małgorzata Świętochowska, specjalista w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP

Dnia 9 marca 2008 12:02 ZG delator […] napisał(a):

Temat: Fwd: Re: Nr BLO-060/6866/03/08/SM

9 marca 2008 roku.

Uprzejmie informuję, że informacja jest sporządzona w taki sposób, że nie można jej odczytać. W związku z tym proszę o przekazanie jej tak aby można było ją odczytać.

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

Dnia 3 marca 2008 13:32 Biuro Listów i Opinii Obywatelskich napisał(a):

——————————————————————————–

——————————————————————————–

——————————————————————————–

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej innej odpowiedzi. 13 kwiecień jest Światowym Dniem Pamięci Ofiar Katynia.

Cień judaizmu KL Warschau

U.1. Wprowadzenie.

Tu umieściłem teksty, które były pomyślane jako ulotki. Z reguły teksty te umieszczałem z drugiej strony pisma urzędowego lub sądowego albo też wkładałem je do koperty oddzielnie. Nie wszystko mieściło się na kartce papieru formatu A4. Z tego powodu używałem również kartki A4 ale teksty były formatu A5. Na takiej kartce papieru można bardzo dużo umieścić, tylko kto to czytał? Podobnie jest teraz i z moim blogiem. Nagryzmoliłem tego sporo. Teraz przychodzi czas smakowania, to znaczy, trzeba staranniej dobierać słowa ale to co już kiedyś napisałem pozostało i nie zamierzam tego zmieniać.

Nie umieściłem w tej kategorii tekstów, które są gdzie indziej. Tu chodzi mi o to aby pokazać, że człowiek nie zawsze jest bezradny. Takie pismo zawsze przejdzie przez kilka rąk. Niektóre moje teksty były nawet kopiowane przez pracowników. Prowadzenie bloga otwiera zupełnie nowe możliwości więc taka zabawa w ulotki zatraciła swój walor. Dodam jeszcze, że moje pisma starałem się maksymalnie wykorzystać. Umieszczałem tam również preambuły: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PDPC) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) oraz Konstytucji III RP (KRP) a także Projekt komunistycznego wyznania wiary. Uparłem się i upowszechniałem te teksty. Szkoda, że politycy i funkcjonariusze publicznie nie znają tych dokumentów. Nikomu też nie zależy na tym aby dokumenty te stały się powszechnie znane. Więc w miarę własnych sił i możliwości staram się to robić.

Łącznie, w ciągu dwóch lat 2004 – 2006, kiedy to starałem się liczyć, wysłałem ponad 4000 takich pism.

EKPC KRP PDPC Ulotka Wprowadzenie