F.0. Prolog.

Dziecięcy rysunek jednego z moich synów, na którym wiatry wieją w różne kierunki. We flagę dmie inaczej niż w żagiel.

  

 Podświadomym pragnieniem każdego człowieka jest dążenie do spełnionego życia. Codziennie rozpoczynamy dzień ale nie każdego dnia myślimy o tym. Tylko ci, którzy są nieuleczalnie chorzy, doskonale wyczuwają ten podstawowy cel i sens istnienia życia i stają się ludźmi naprawę wolnymi. Ja do nich należę. To są nasze ostatnie chwile świadomego przeżywania. Dlatego nasze zachowanie niekiedy jest trudne do zrozumienia. Jeżeli kogoś uraziliśmy; w imieniu własnym i wszystkim mi podobnym: przepraszam.

Niemal z każdego kąta atakują nasze zmysły proste, czasem szokujące reklamy po to, aby jak najszybciej wedrzeć się do naszej świadomości bez zmuszania do myślenia i głębszej refleksji. Aby kupić nas jak najtaniej i zapanować nad naszym postępowaniem. Druk i książka jest wypierana przez gry komputerowe, które toczą się na płaskim ekranie spłaszczają myślenie i chęć działania. A ja jestem jak bomba, naładowany pomysłami, postrzeganiem i spostrzeganiem.

Czy wiesz czym różnią się między sobą wyrazy: postrzegać i spostrzegać? Dla większości ludzi te słowa niczym się nie różnią. Tymczasem spostrzeganie to wszystko to co widzimy własnymi oczami ale otaczający nas Świat postrzegamy naszymi wszystkimi zmysłami. Gdzie jest granica między: snem, marzeniem i rzeczywistością? Ile i jakie zmysły biorą w tym udział? Czym to zmierzyć i jak opisać czy namalować? A wszystko to dzieje się w naszych szarych komórkach (mózgu) których jest tak niewiele a tak olbrzymie drzemią tam moce i bogactwa.

Dlatego wymyśliłem „Moje obrazki 2000”. Są one ponumerowane, ponieważ wszystko rozwija się i wzbogaca i zawsze można rozpocząć od zera. Każdy obrazek ma tyle samo znaków do czytania. Wybierz się ze mną na tę wędrówkę. Kiedy będziesz oglądać i czytać, to tak, jakbym ja był z Tobą. Kiedy skończysz, myśleć i zastanawiać się, będziesz samodzielnie. Moim najskrytszym pragnieniem jest to, żeby ten Świat był przez Ciebie teraz również postrzegany.

Przeżyjmy to razem. Chodź ze mną. Zapraszam.

Felieton Obrazek 2000

Zima na Kaszubach

W dniu dzisiejszym, w nocy, spadło ponad 20 cm śniegu. Całe Trójmiasto zablokowane, bo auta nie mogą podjechać pod pagórki. Nawet obowodnica Trójmiasta, z tego powodu została częściowo zamknieta. A u nas, na wsi, cisza i spokój. Alpejskie widoki. Brakowało tylko słońca.

F.1. Definiowanie.

Definiować, znaczy jednoznacznie określać znaczenie wyrazu, po to, aby wszystkim ułatwić właściwe posługiwanie się nim. I tak. Kwadrat jest to płaska figura geometryczna ograniczona czterema równymi bokami i kątami. Jeżeli rozumiem znaczenie każdego wyrazu z tej definicji, to nie jest mi potrzebna interpretacja i opinia eksperta. Gdybym zapomniał, to wystarczy, że sięgnę po pierwszą lepszą z brzegu książkę o geometrii. Okazuje się, że kwadrat wszędzie ma takie same znaczenie. Jest to więc dowód na to, że wyraz ten jest dobrze zdefiniowany.

Dlaczego tak jest? Bo geometria jest nauką z działu matematyki. Oparta jest ona na prawdach oczywistych. To nie wymaga dowodu, na przykład: punkt. I każdy ma prawo to wszystko obalić. Pod jednym warunkiem. Należy udowodnić, że jest inaczej. I aż dziw bierze, że to takie proste. I każdy może! Dlatego kwadrat to taka stara i powszechnie rozumiana nazwa.

Wyrazy {demokracja, konstytucja, karta i konwencja praw, kodeks, ustawa, akt wykonawczy} są nie tylko dla mnie, nazwami nie ustalonymi. Opanowałem i zrozumiałem sporo. Umiem też wytłumaczyć względność ruchu i czasu. Pojęcia wyrazów {…} nie umiem znaleźć w pierwszej lepszej książce tematycznej. Co pozycja, to inne znaczenie i objaśnienie. Dlaczego?

Bo wyrazy {…} nie są naukowymi; tak jak kwadrat. Znaczenia wyrazów {… } nie każdy może zakwestionować i udowodnić, że to jest: ewidentny absurd, bzdura, bezsens i fałsz. Natomiast każdy, kto ma władzę na nowo określa ich: sen, znaczenie i interpretację. Ale kwadratu nieuk nie zmienia!

Kradzież jest to wyraz, który wszyscy rozumiemy, że ktoś zabrał komuś coś. Tymczasem władcy wymyślili: krótkotrwały zabór mienia, niską szkodliwość społeczną czynu i swobodną ocenę dowodu. Tym sposobem nie mamy złodziei.

W dziejach ludzkości było już i tak, że wszystko musiało być czarne lub białe. Ale wystarczyło powiedzieć: to na pewno nie jest szare. Ale kto to wymyślił? Jak dziękujemy królestwu flory i fauny za jego bogactwo, żeby jeszcze bujniej się rozwijało?

  

Definicja Felieton Kwadrat kraDemocja Obrazek

C.12. Odpowiedź na moje zażalenie.

Lwówek Śląski, starosta, Bogusław Szeffs, w poniższym piśmie tak mnie oświecił. Dla mnie jest to jeszcze jeden dowód na to, że Ob. B. Szeffs, jako władca, nie zamierzał wyjaśnić problem zbrodni komunistycznej. Wypada zauważyć, że UG i M we Lwówku Śląskim nie posiada dokumentacji z posiedzenia PPRN z 16. 07. 1954 r. kiedy to nasze gospodarstwo przydzielono Ob. Płotnickiemu. Jakże by inaczej można by tuszować i ukryć państwowy bandytyzm i zbrodnie? Czyż to nie jest proste?

Jeszcze jedna data. Ob. W. Płotnicki decyzją PPRN otrzymał nasze gospodarstwo aktem nadania z dnia 2. 03. 1966 r. To jest niemal dokładnie w tydzień po tym, jak ukończyłem 18 lat! Dlaczego nikt mnie wcześniej nie powiadomił o tym?!

  

Bezprawie Bielanka Dokument Tatowe ZSRR

C. 11. Powód mojego zażalenia.

Treść pisma, Starostwo Powiatowe, Aleja Wojska Polskiego 25 A, 59 – 600 Lwówek Śląski: Pismo nr: GN 7220/983/2002, z datą 4. 05. br. naczelnik, Witold Rudolf. Umieszczanie zeskanowanego dokumentu byłoby niecelowe, gdyż byłby on mało czytelny. Sporządzony jest na dwóch stronach drobnym drukiem. Moje zażalenie (C.10) jest umieszczone poniżej i ma datę 3. 06. 2002 r.

Pan                          

Zbigniew Grabowski 

Skrytka Pocztowa 32

81 – 969 Gdynia       

Odpowiadając na pisma z dnia 20 kwietnia b. r. Dotyczące udzielenia informacji w sprawie prawnej Pana i braci w stosunku do gospodarstwa we wsi Bielanka tut. Gminy, objętego przez Pana rodziców i po ich śmierci przekazanego w 1954 roku Walentemu Płotnickiemu, uprzejmie informuję jak niżej:

 1. Na podstawie dokumentacji osiedleńczej tutejszego Urzędu Gminy i Miasta brak jest podstaw do stwierdzenia iżby rodzice Pana otrzymali na wzmiankowane gospodarstwo akt nadania oraz decyzję o wykonaniu aktu nadania w trybie określonymi dekretami: P.K.W.N. z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. Z 1945 roku Nr 3 poz.13 z późniejszymi zmianami), dekretu z dnia 6 września 1946 roku o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 49 poz. 279 z późniejszymi zmianami) lub z dnia 6 września 1951 roku o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. Nr 46 poz. 340 z późniejszymi zmianami) t. j. Dokumenty przyznające im prawo własności tego gospodarstwa.

 2.  Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 1958 roku [to jest w cztery lata po śmierci moich rodziców a ja, jako najstarszy z rodzeństwa, miałem 10 lat i znajdowałem się pod opieką państwa – Polska] o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa wojskowego (Dz. U. Nr 17 poz.71 z późniejszymi zmianami) prawo do otrzymania gospodarstw rolnych na własność w trybie podanym w pkt. 1 przepisów wygasło w stosunku do osób, które gospodarstw tych nie użytkowały w dniu wejścia jej w życie. [Konstytucja RPL z 1952 r. w art. 12 gwarantowała indywidualną własność i prawo dziedziczenia ziemi, budynków i innych środków produkcji należących do chłopów].

 3. W tym stanie rzeczy uznać należy iż rodzice Pana nie uzyskali – nie zdążyli uzyskać – prawa własności objętego i użytkowanego przez nich gospodarstwa w Bielance a zatem nie wykorzystali – zakładając że takowe posiadali – prawa do otrzymania własności gospodarstwa w zamian za mienie pozostawione poza granicami Państwa w związku z wojną 1939-1945 roku.

 4. Pozostała treść dokumentu to bełkot władcy, który chce ukryć popełnioną zbrodnię komunistyczną. Naczelnik W. Rudolf udowodnił też, że Dekret PKWN (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) wwieziony do Polski na czołgach z czerwoną gwiazdą, praktycznie nie posiadł i nie posiada żadnej wartości prawnej. Podobną wartość mają wszystkie obowiązujące w Polsce Konstytucje z 1952 r. i z 1997 r. Ja jestem tego znakomitym dowodem.

Bezprawie Bielanka Tatowe Władca ZSRR

C. 10. Zażalenie z 3. 06. 2002 r.

Wojewoda za pośrednictwem Starostwa Powiatu ul. Wojska Polskiego 25 A 59 – 600 Lwówek Śląski. Pismo sporządziłem 3 czerwca 2002 roku, jako zażalenie.

Dotyczy: GN 7220/983/2002, pismo z datą 4. 05. br. naczelnik Witold Rudolf.

Zażalenie jest konieczne aby wykazać, że Rzeczpospolita Polska nie jest cywilizowanym demokratycznym państwem prawnym, które nie urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej – Konstytucja RP art. 2. Zaś papier toaletowy, w mojej Ojczyźnie, ma większą wartość, niż papier na którym spisano Konstytucję.

Prosiłem o udzielenie mi oraz moim braciom daleko idącej pomocy w wyjaśnieniu naszych praw oraz naprawienie skutków zadanego gwałtu. Moja prośba została zignorowana. Dlatego ingerencja wojewody w tej sprawie jest niezbędna.

Proszę o dostarczenie mi uwierzytelnionego odpisu posiedzenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 16. 07. 1954 roku (albo z innego dnia) na podstawie którego przydzielono nasze gospodarstwo ob. Walentemu Płotnickiemu.

Z treści pisma starostwa wynika, że moi rodzice zajmowali gospodarstwo we wsi Bielanka nielegalnie. Naczelnik Witold Rudolf jest zapewne młodym człowiekiem i ie pamięta lub udaje, że nie pamięta i nie wie, czym był okres stalinowski. Przecież wówczas nawet pierdnąć nie można było bez pozwolenia władzy a co dopiero zająć gospodarstwo rolne ze szklarnią, bo takie je zachowałem w moje pamięci. Natomiast po śmierci moich rodziców, obowiązkiem władz państwowych, które przyjęły na siebie rodzicielskie kompetencje, było zabezpieczyć nasze prawa majątkowe. Obecny stan naszego gospodarstwa we wsi Bielanka dowodzi, że na sierocej niedoli nie zbuduje się dobrobytu.

Proszę o odrobinę przyzwoitości i uczciwości.

Bezprawie Bielanka Tatowe Władca ZSRR

A.9. Wywołać konstytuantę – ulotka.

  

 

Podstawowe założenia do dyskusji nad nową Konstytucją.

Nazwa państwa:

POLSKA  RZECZPOSPOLITA NARODU

 1. Bogactwa naturalne występujące w: geosferze, biosferze i atmosferze są własnością Narodu. Jest to „pożyczka” od naszych jeszcze nie narodzonych wnuczków, ale zapłacona krwią naszych praprzodków w walce o niepodległość.

 2. Dziedzictwo Narodowe, to nasza historia, kultura i język ojczysty. Podlegają one powszechnej ochronie.

 3. Ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze władz:

 • ustawodawcza ma stanowić prawa;

 • wykonawcza ma rządzić i egzekwować prawa;

 • sądownicza rozstrzyga spory w oparciu o precedens;

 • informatyka, to jest zarządzanie informacją: przechowywanie, zabezpieczanie przed zniszczeniem oraz udostępnianie każdemu.

 1. Prawo tworzy się za pomocą ATP = algorytm tworzenia prawa na podstawie pięciu pewników:

 • życie jest najwyższą wartością;

 • wolność jest przypisana do życia;

 • czas i natura tworzą prawo;

 • rodzina jest gwarancją trwania;

 • praca jest źródłem dobrobytu.

 1. Każdy ma prawo do prawnej ochrony na równych prawach.

 2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest kasztel, który obejmuje obszar jednego gimnazjum. Zaś państwo podzielone jest na powiaty i województwa.

 3. W obowiązkowych i tajnych wyborach, w okręgach jednomandatowych, wybierani są: kasztelan, starosta, powiatowy: lekarz, kurator i prokurator oraz radny, poseł i senator.

Ten dokument pomyślałem jako ulotkę formatu A5. Sporo tego rozesłałem. Internet i blog rządzi się innymi prawami i nie ma takich ograniczeń jak kartka papier.

Algorytm Konstytucja Pewnik Władca Zdrada

R.1. Replika.

Replika, w tym wypadku, będzie to moja pisemna odpowiedź na zrzuty, które pojawiały się lub mogą pojawiać się w moim blogu. Może to być również moja wypowiedź polemiczna, do nie koniecznie umieszczonej na moim blogu. Tak jak każdy, kto chce może komentować moje wypowiedzi, ja również będę pozwalał sobie na replikę do cudzych wypowiedzi, z którymi wcześniej zapoznam się. Zawsze będę podawał źródło, do jakiego tekstu moja replika odnosi się z powiadomieniem autora, jeżeli będzie to możliwe. Wykluczam powiadamianie polityków bo oni nie odpowiadają praktycznie na żadne zapytania czy wnioski.

Podstawowy problem. Czy ja mogę odpowiadać za cudze anonimowe wypowiedzi umieszczane na moim blogu? Czy nie jest to bezprawie? Z całą pewnością będę usuwał wszelkie wulgaryzmy. Wraz z porządkowaniem (między innymi zmiana kategorii) mojego bloga „uciekają” wcześniejsze komentarze, ale skoro mój blog istnieje zaledwie kilka miesięcy nie ma to większego znaczenia. Myślę, że do końca tego tygodnia (16. 03) mój blog będzie uporządkowany. Jak już wspominałem nie mogę zbyt długo siedzieć przed komputerem, bo bolą mnie oczy.

Wyszukaj: Bezprawie Demokracja Porządek