O.19. Zał.10. Śmieć SO Gdańsk.

 Śmieć Sądu Okręgowego w Gdańsku, sygn. akt: I C 69/07, zwrot pozwu z dnia 17. 04. 2007 r. otrzymałem 11. 05. 2007 r. Na zarządzenie anonimowego sędziego, bazgroł anonimowego st. sekretarza. Celowo dokument prezentuję bokiem aby był bardziej czytelny. Ostemplowałem. Niepoczytalność. Konstytucja III RP art. 45. Dokument ten jest jednocześnie dowodem na to, że Sąd kiedy chce to doręcza na wskazany adres. Zamierzałem solidarnie dochodzić od firmy ENERGA i policji odszkodowania i zadośćuczynienia za uszkodzenie mojej rzeczy oraz wspólnej obrony złodziejskiego procederu firmy ENERGA. Prezes Sądu Okręgowego, SSO Wojciech Andruszkiewicz wraz z podległymi mu urzędnikami zaliczył kolejny sukces do swojej kariery zawodowej. Proszę zwrócić uwagę. Pismo sądowe nie wymienia ile zwrócono mi pism złożonych w sprawie. Niech ktoś w taki sam sposób zrobi to w stosunku do Sądu.

  

AWS Dowód Osłupiałem Własność ZSRR

O.18. Zał.9. Do CBA.

 CBA strażnikiem sądowego bezprawia. Tym listem za potwierdzeniem odbioru wysłałem 5 kartek formatu A4, 7 stron teksu dokumentujących bezprawie w sądach Gdyni i Gdańska. Było tam i pismo w sprawie firmy ENERGA o podrobieniu mojego podpisu, prezentowane poniżej. Do dziś bez odpowiedzi. Niezbity dowód na to, że CBA to zwyczajna atrapa jak wiele innych urzędów w państwie. Tak w Polsce realizowana jest sędziowska: bezstronność, niezawisłość i niezależność od czegokolwiek, nawet od zdrowego rozsądku. Zaś Ob. Mariusz Kamiński, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jest dowodem i przykładem niepoczytalność. Na co przedstawiam dowód. Kodeks postępowania administracyjnego w art. 35 stwierdza, że: Organ administracji publicznej publicznej obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Zapewne CBA nie jest organem władzy publicznej, albowiem na stronie CBA, kontakt, stoi napisane: CBA zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na wszystkie listy.

  

 AWS Dowód Osłupiałem Własność ZSRR

O.17. Zał. 8. Pismo procesowe do SR Gdynia.

27 listopada 2006 roku. FL10.

Sygn. akt:

VII Co 942/05

VIII Nc 10063/03

                                        Sąd Rejonowy

                                        VII Wydział Cywilny

                                        oraz VIII Wydział Grodzki

                                        Gdynia

Powód: Koncern Energetyczny Energa, ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk.

Pozwany: Zbigniew Grabowski, Skrytka Pocztowa 32,

              81 – 969 Gdynia 2, tel. +48 696 209 072.

Wartość przedmiotu sporu: 1.139,31 zł

PISMO PROCESOWE POZWANEGO

Po raz kolejny wnoszę o wyznaczenie pierwszego jawnego terminu rozprawy.

Podtrzymuję wszystkie wcześniejsze wnioski złożone w tej sprawie.

UZASADNIENIE

W dotychczasowym postępowaniu sędziowie Sądu Rejonowego uniemożliwią mi dochodzenie moich praw poprzez jawną rozprawę sądową oraz dochodzenie pozwem wzajemnym odszkodowania o przyczynienie się firmy Energa o doprowadzenie mnie do trwałej i całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jest to dowód działania na szkodę interesu publicznego i podważanie zaufania obywateli do organów państwa. Z tego powodu pismo to kieruję do: Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Aleje Ujazdowskie 9, 00 – 583 Warszawa. Moim zdaniem ta sprawa jest dowodem korupcji albo nadużycia władzy jako że:

 1. z Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku – skąd pobieram rentę – dowiedziałem się, że komornik zajął część mojej renty na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ustawy o emeryturach i rentach. Jednocześnie art.: 31 do 46 kro mówią, że renta jest objęta wspólnością ustawową i na jej potrącenie wymagana jest zgoda drugiego małżonka. To pierwszy akt bezprawia;

 2. wydanie nakazu zapłaty odbyło się z naruszeniem procedury procesowej:

  a) pozew wniesiono 13 sierpnia 2003 r. Wówczas art. 5 kpc mówił, że: Sąd powinien udzielać stronom … występującym w sprawie bez adwokata … potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności…

  b)w art. 136 § 2 kpc zapisano: sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu. Nie było pierwszego doręczenia. W postanowieniu z 15. 04. 2005 r. SSR Grzegorz Bledziewski uzasadnił: Pozwany otrzymał nakaz zapłaty, poprzez awizo, w dniu 13 maja 2004 r.

  c) zał. 4. pozwu, umowa, str. 4, zaopatrzono jest w podrobiony mój podpis;

  d) zał. 4. pozwu, umowa jak wyżej, zawarta była w dniu 27. 05. 1998 r. na dwa lata. Była to tak zwana prowizorka. Tymczasem powód domaga się zapłaty za okres od 15. 10. 2001 r. Przy tym powód bez umowy korzysta z mojej własności od 1993 r. Nie ma żadnych praw do gruntu na mojej nieruchomości. Powszechnie nazywamy to złodziejstwem;

  e) w zał. 7. zapytanie adresowe do Urzędu Miasta w Gdyni, poświadczono nieprawdę. W 2003 r. nie mieszkałem pod adresem zameldowania w Gdyni. Nikt tam wówczas nie mieszkał i nikt nie odbierał poczty. Miejsce zameldowania i zamieszkania to nie to samo.

To drugi akt bezprawia;

 1. na podstawie art. 25 kc oświadczam, że nie mam zamiaru mieszkać gdzieś na stałe. Tymczasem sędziowie domagają się abym podał jakiś adres, gdzie z nosem przy szybie mam wypatrywać listonosza. Przy czy, ani Sąd ani poczta, nie odpowiadają za doręczenie. To adresat odpowiada za działanie osób trzecich i musi udowodnić dlaczego nie odebrał listu. To trzeci akt bezprawia;

 2. sędziowie skutecznie odmawiali mi doręczania pism i wezwań procesowych w Sądzie, pomimo że art. 132 § 2 kpc przewiduje taką możliwość. Nie otrzymuję również żadnej informacji na skrytkę pocztową, że mogę zgłosić się do Sądu po pisma i korespondencję adresowaną do mnie. Nie było też odnotowywane w aktach sprawy kiedy byłem w Sądzie. abym mógł wykazać, że nie uchylam się od odpowiedzialności. To czwarty akt bezprawia.

 3. nocą z 28 na 29 XII 2003 r. dokonano zamachu na moją rodzinę. Podpalono dom, który budujemy od 1996 r. we wsi [—] koło Gdyni. Niemal cała moja rodzina była wówczas tam. Prokuratura Rejonowa w Wejherowie nie wykryła sprawców tego zbrodniczego czynu: akta sprawy 2 Ds 3636/03. W związku z tym, jako świadek i pokrzywdzony, nikomu nie ujawniam adresów pobytu mojej rodziny. Albowiem art. 191 § 3 kpk mówi, że Pisma procesowe doręcza się wówczas … na inny wskazany przez niego adres. To piąty akt bezprawia.

Nie jest moją winą, że przepisy prawa nie są spójne. Nie jestem prawnikiem. Jestem człowiekiem, który niemal przez całe swoje życie obcował z techniką. Jako dyplomowany absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, rozumiem każde poprawnie zbudowane zgodnie z podstawowymi zasadami logiki zdanie w języku polskim. W przepisach prawa oprócz litery prawa, jest jego duch oraz swobodna interpretacja tych przepisów i dowodów. Dla mnie, jako inżyniera, tu zaczyna się czarna magia, wiedza hermetyczna i kabalistyczna. Wykazałem to powyżej. W sytuacji, kiedy uznaje się za doręczenie, nawet pozwu, nie są potrzebne Sądy. Wystarczy jakiś bardziej rozgarnięty urzędnik, który będzie wypełniał rubryki odpowiedniego formularza i opatrywał go pieczęcią, przy czym nie musi on ujawniać swoich personaliów, jak ma to miejsce w przypadku sekretarzy sądowych. Wystarcz bazgroł.

Z przyczyn, które tu nakreśliłem skrótowo, skierowanie sprawy do CBA jest w pełni uzasadnione i konieczne dla uzdrowienia Sądu Rejonowego w Gdyni. Dodam jeszcze, że mam kontuzjowane nogi i nie mogę zbyt długo chodzić. Puchną i bolą mnie stopy po upadku z dachu. Dotychczasowe zabiegi rehabilitacyjne nic mi nie pomogły. Ponadto mam szereg innych dolegliwości, które spowodowały, że od sierpnia 2000 roku jest inwalidą trwale i całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji. W czym niemały udział jest firmy Energa.

Konstytucja III RP w art.: 45, 78, 176 gwarantuje prawo do sądu. Europejska Konwencja Praw Człowieka w art.: 5, 6, 8, 13 i 14 ma również takie zapisy. Domagam się respektu dla prawa.

Załączniki 4, po 2 egz. dla Wydziału VII i VIII.

ATP AWS Osłupiałem Własność ZSRR

O.16. Zał.7. Postanowienie z 28.08.2006.

 As. SR A. Stępińska – Piechota, sygn. akt: VII Co 942/05, postanowienie z dnia 28. 08. 2006 r. kopia, karta 13 tych akt otrzymałem 5. 02. 2008 r. Za zgodność, bazgroł anonimowego sekretarza. Ze względu na drobny druk nie można tego dokumentu przedstawić inaczej. Ostemplowałem. Niepoczytalność. Konstytucja III RP art. 49.

Górna część dokumentu.

  

O.9. AWS.

Topór, kusza i butelka z płynem zapalającym jest rozwiązaniem alternatywnym. Przez to należy rozumieć, że w miejsca niepoczytalnych (nie rozumiejących tekstów pisanych) obecnych prokuratorów i sędziów należy utworzyć miejsca AWS = aparatury wymierzania sprawiedliwości. Mój pomysł polega na tym, aby po zmierzchu (tuż po zachodzie słońca) w miejscowościach takich, o której jest tu mowa, byłyby wykładane: butelka z płynem zapalającym, kusza z oznakowaną strzałą oraz takiż topór. Aparaturę można by było pobierać i używać dopiero po zmroku. Sądzę, że na uregulowanie wszystkich spraw wystarczyłoby kilka dni. Albowiem ludzie względem siebie szybko nabraliby respektu. Przetrwali by najsilniejsi i najbardziej sprytni, i nie koniecznie najbogatsi, tacy jak na przykład firma Energa.

Ostemplowałem niepoczytalność.

ATP AWS Osłupiałem Własność ZSRR